is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenisse van de vyanden van den christelyken godsdienst uit deszelfs voorlezingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7° Gefchiedenis van de Vyanden

gelyke of zelfs nog grooter daaden toekende. Waaruit befloten moest worden, dat dewyl Apollonius grooter daaden dan Christus gedaan heeft, hy ook bülyk grooter moet zyn. (*)

Het geen Philostratus in het leven van Apollonius alleen op eene heimelyke wyze wilde toonen, dat beweerde in de vierde Eeuw Hierokles, een beroemd Staatsman en Stadhouder in Alexandrien onder de regeering van Keizer Diokletianus openlyk, Hy vervolgde de Christenen als Stadhouder, en fchreef tegen hun twee boeken,welke hy *,yo, <p,. a«a»5-£i; 37>«5 ^(ri«>ot/5. Waarheid-lievende woorden aan de Christenen; noemde. Dit Boek is ook wel verloren geraakt, echter hebben wy nog iets daar van in het fchrift van Eusebius tegen Hierokles, 'twelk in de aangehaalde werken van Philostratus, die Olearius heeft uitgegeven , te vinden is. Uit de fchriften van Eusebius en Lactantius zien wy,dat Hierokles het nieuwe Teftament befchuldigt van eene geheele onregelmatigheid, dewyl het veele ftrydigheden in zich vervatte; dat hy de Apoftelen tot onkundige en bedrieglyke menfchen maakt, dat hy wel toegeeft, dat Christus eenige wonderwerken verrigt heeft, maar te gelyk wil

be-

(*) Gottfr. Olearius toont dit ia de Voorrede voor de Verzameling der Schriften van Philostratus , welke hy te Leipzig 1709. heeft uitgegeven, in welke ook de Fragmenten van het leven van Apollonius te vinden zyn.