is toegevoegd aan je favorieten.

Brief van provisioneele dankzegging aan [...] Biographus Honorarius te Rotterdam, als den schryver van het Leven van Janus Vlegelius.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4» 9° *•*

Tegen dien tijd, dat Gij met dit Tweede Deel gereed zijt, zal ik denkelijk ook wel met uwe echte, waare, geloofwaardige, en uit goede documenten hijeen vergaderde levensgefchiedenis gereed zijn. Ik zal mij daartoe aan den Do. van Kralingen en aan de Groninger Naamstudenten addresfeeren, en verzoek bij deezen, alle die geenen, die een of ander bedrijf, gezegde of Anecdote van u weeten, en alles behoorelijk kunnen bewijzen, van mij dezelve te willen communiceeren; Adres aan mijn Boekverkooper. Ik zal alles behoorlijk in order brengen , den Heer Profesfor P. Hofstede verzoeken, om 'er de fijne nederduitfche fchaaf over te laaten loopen , ('t welk zijn H. Wel Eerw. zeker gaarne doen zal, dewijl op deeze wijze ook zijn naam vereeuwigd wordt,) en alsdan het Manufcript, zo ik het zelfs niet in het licht zoude kunnen geven, aan een mijner vrienden ter hand ftellen, niet twijffelende of deeze zal wel, ingevalle ik mijne oogen mogt fluiten voor dat het tweede deel het licht 2iet, op mijn vriendelijk verzoek, na mijn dood, de eere en den goeden naam van mijri Oom, tegen den geleerden Highwaijman, beveiligen en redden. 't Is waar, de voorgaande volzin fluit niet wél .' Maar de reden daarvan zal beneden volgen. Laaten wij tot de zaak zelve koomen!

Het