is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der godlijke voorzienigheid [...] in leerredenen voorgedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET OPZICHT TOT GODLOOZEÜ , ENZ.

klaagt eindelijk het lot. van dien vroomen, deugd-, zaamen wijzen. Van alle uiterlijke voorrechten ontbloot, moet hij vaak den dwaazen dienen; en hij, die, naar uwe meening, de fchatten der aarde moest bezitten , moet een leeven leiden,' dat vol is van kommer en zorgen, om zich zeiven en de zijnen te onderhouden. Gij beklaagt u over de hardheid, de onbillijkheid, de wreedheid der godlijke regeering, die dit kan toelaaten, die zulk eene wanorde onder haare heerfchappij kan dulden, ó Stoute en vermetele berispers der wijsheid en goedheid des Hoogften, trekt uw onbetaamelijk oordeel in, en fchaamt u over het bedrog, door het welk gij op den duur de fpeelbal uwer bedrieglijke zinnen zijt. Terwijl gij dezen vroomen, dezen wijzen bejammert, en om zijn treurig lot zucht, geniet hij eene gelukzaligheid, welke die rijke deugniet * die aanzienlijke dwaas voor altoos misfen. Zijne wijsheid, zijne deugd, zijn hem tot fchatten, die alles, ook de grootfte rijkdommen en goederen, verre in gewigt overtreffen. Zij maaken hem voldaan met God zijnen Vader; voldaan met zich zeiven en alle de betrekkingen, in welkende boogfle Goedheid hem gefteld heeft; voldaan met alle zijne medemenfchen. Zij boezemen hem rust en opgewektheid van geest, in zijn ganfche E 5 -Ie*