is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van onderzoek over de oogmerken van het lijden en sterven van Jezus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhandeling over de voordeelen

tens, Gods gunst en de heuchelijkfte verwachtingen, — doch'zonder haar is geen gelukzaligheid mooglijk. Welk een allergewigtigst voordeel van 's Heilands opoffering is het dan .niet, dat Hij allen die Hem aanneemen en volgen, door dezelve tot deugdzaame menfchen gemaakt heeft, daar Hij dus het onmisbaar en eenigst vereischte tot hun geluk heeft daargeftelt!

Ten zevenden: Het lijden en de dood van onzen onfchuldigen Zaligmaaker , geeft den deugdzaamen in de rampen en wederwaardigheden deezes levens, de opbeurend*-. f?e troost en verkwikking in de fmarten van het krankbedde en de worstelingen met den dood.

Alle de gedragingen van onzen Heer, geduurende den tijd Zijner verkeeringe op deeze waereld, waren befluurd door Godsvrucht. Uit de liefderijkfte oogmerken verfcheen Hij op aarde, om het verdwaald menschdom te onderwijzen, te verbeteren en dus gelukkig te maaken. Hij was Afgezant der Godheid, bevolmagtigd in Haaren naam te fpreeken en beldeed met Haar gezach. Een ftem uit den hemel, verklaarde Hem voor den waardigen cn beminden Gunfteling des AUerhoogfïen. ^ Welk denkbeeld zouden wij ons nu van de lotgevallen van deezen doorluchtigen Perfoon, welken het almagtig Toezicht fteeds gadefloeg, vormen, — zo ons niets van Zijne Gefchiedenis bekend ware? «rr Wat zouden wij wel vermoeden dat