is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in de christelyke zedenleer vraagswyze opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïco

Chriftelyke

zich uitftrekt, niet .flegts tot deeze of geene, maar tot alle menfchen zonder bepaaling, en zonder onderfcheid, welke algemeenheid in 't gemeen beweezen kan worden uit de Reede, uit de H. Schrift, en uit de Ondervinding.

V. Hoe uit de Reede ?

A. Daar des menfchen zedelyke ongefteldheid rechtftreeks ftrydt met de Goddelyke deugden, en met dien ftaat waar in de mensch verkeerde, toen hy uit de handen van zynen Goddelyken Maaker kwam, zo moet er eene algemeene oorzaak geweeft zyn, welke dit zedelyk verderf der menfchen heeft te weeg gebragt, maar algemeene oorzaaken hebben aigemeene gevolgen.

V. Word dit ookbeveftigt door getuigeniffen der Heidenen?

A. Zeker ja; want gelyk deeze over het verderf en de ellende der menfchelyke natuur in hunne fchriften zeer klagen, zo belyden zy alle, dat er eene volmaakte ftrydigheid zy tuflehen het geen de mensch van natuure is, en zyn moet, zal hy wezenlykgelukkigzyn : opmerkelyk is ten deezen opzigten het gezegde van zekeren Heidenfehen Wysgeer. Indien gy goed wilt zyn zo geloof eerft dat gy kwaad zyt.

V. Hoe bewyft men die Algemeenheid uit de H. Schrift?

A. Uit verfcheide plaatfen van dezelve waar van er twee genoegzaam zyn te vinden Gen.

VIII.