is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 o

Dé Hiërarchie.

zoo veel te helderer, daar het nog geenszins, met alle de bijvoegzelen van laatere tijden , vermengd was» Dit is mijn gevoelen aangaande de tijden der kerke, of des Christendoms tot op Konstantijn. En, wat betreft de vervolgingen, daarin vind ik, aan de zijde der vervolgers, niets, dan 't gene men verwagten moest, naar de gefteldheid der toenmaalige tijden, de algemeene gefteldheid der zeden, het perzooneel characler der Keizers, derzelver regeering?, wijze, Romens oude trotschheid, derzelver toenmaalige diepe Volksvernedering, naar Romens

krijgszugtigen geest en krijgszugtige gedaante, vereenigd met eene altijd kennelijke onverfchilligheid, om niet te zeggen haat, omtrent alles, wat den naam van Wijsgeerte verdiende, en de menfchen van nationaale trotschheid en ftaatkundige geestdrijverij

kon aftrekken, en naar het gevoel, 't welk

men had, dat de te vooren gelegde grondflagen des Staats gebrekkig geweest waren, dat dezelven wegzonken , dat er eene fcheur in het gebouw kwam , hetzelve ten val neigde, door niets kon geholpen worden , en deszelfs inftorting onvermijdelijk was. Al dit, hier kort, bijgebragte, 't welk de denkende Leezer verder ontwikkelen kan , maakt het voor mij duidelijk, waarom men het Christendom, deze Leer, die de zedenloosheid, de gewelddaadigheid zoo wel in het groot als kleen, en het Despotismus veroordeelde, niet dulden kon; waarom de eerfte

Christenen Godslasteraars, Kerkroovers, vijanden van den Staat, en Verdervers der zeden en der geheele Natuure genoemd wierden; waarom men

hen befchuldigde, menfchenvleesch te eeten, in

bloed-