is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gregorius den zevenden. 245

onördening onder de volkeren van Europa als een gevolg zou kunnen aanmerken daar van, dat deze Landen, Landen der Christenheid geworden zijn. Ik heb reeds den Leezer op den toeftand van Europa , en derzelver Leensgefteldheid geweezen,. en daaruit den toeloop, dien de Kloosters hadden, verklaard: welligt zal ik, in het vervolg, nog gevoeglijk over dit ftuk fpreeken kunnen, wanneer wij de voordeden moeten optellen, die Europa uit het Monnikswezen getrokken heeft.

Het zou eene laakbaare wijdloopigheid zijn, wanneer ik hier van alle de verfcbillende Monniksorden, die, van tijd tot tijd, in ons Europa zijn opgekoomen, fpreeken wilde. Waartoe zou dit ook, in overëenftemming met mijn oogmerk, dienen? Het is elk bekend, hoe veel Kloosters er destijd ontftonden, en men kan gemaklijk nagaan, wat het gevolg voor den Staat zijn moest, wanneer zoo veele iedigloopers, volgends de toenmaalige Europeefche gewoonten, moesten onderhouden worden. Even zoo kan men zich ook ligt voordellen, hoe magtig het den Paus moest maaken, dat hij deze talrijke heirs van Monniken aan zich verbond, en onder zijne gehoorzaamheid bragt. Ja dit valt eenen iegelijken in ' het oog; maar de eigenlijke oorzaaken, waar door het kwam, dat de Monniken en Kloosters zoo wel aan de heerfchappij der Bisfchoppen, als aan het gezag der Vorften onttrokken wierden, ziet elk niet; en deze oorzaaken moet men egter noodzaaklijk kennen. Hoe zeer de Bisfchoppen hunne magt misbruikten, heb ik reeds te vooren gezegd; en ik verwijs den Leezer op dat gezegde, waar door ik ook verQ 3 klaard