is toegevoegd aan uw favorieten.

De Messias; heldendicht, in XX zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 DE MESSIAS.

het zal, verblijd u, dag in uwe ziel worden!

De glansfen des dageraads van dien fchoo-

nen helderen dag zie ik réeds van verre. 'Laat ons, eer hij komt, bidden, op dat hij,

de dag van God, ons biddend moge vinden. -Zij vielen neder, en knielden in het ftof,

Job voorwaard bij Beor; en Beor ftamelde weenend : Heer , Heer, God ! barmhartig en genadig, ben ik de uitverkoorene, om 'ellendig te zijn, op dat Gij U nog meer over mij zoudet ontfermen; dan hef ik mijn hoofd, met dankzeggingen , met dankzeggingen ten hemel op, dat Gïj blindheid aan het oog, en duisternis aan de ziel vof droefheid , dit , Ontfermende , gegeeven hebt, met eeuwigen dank! Want eeuwig zal mijn juichlied fchateren, dat God, God zich zoo zeer ontfermd heeft ! Bewaakers der menfchen , is hij nu weldra voorbij, de nacht der ziel? O hoop, nieuwe, ten hemel verheffende hoop, u ontvang ik van den Heere! Gepreezen, mijn Vader, gepree. zen zij uw heerlijke naam, de ontferming yan Hem, die vol genade is, deze moeder

van