is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands [...]. Door een genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 Onderzoek over het voorregt van met

uitzondering opzigtelyk den tyd der winning. Daar men naamentlyk de andere gilden, als minder van aanbelang in het dragen en ommetrtkken der lallen als de Stad lufl bad, eerft behoefde te winnen als men des ampts gebruiken wilde, moeften de burgers, die uit hoofde der gegevene vryheid het brouwersgild met 14 huttekens begeerden re winnen . zulks doen tuflehen den dag des briefs, onfer liever Vrouwen avonde nativitatis, (of den agdten vnn herfftmaar.d) en Sunte Martensdagh in de winter naaflkomende, (of den elfden van flagtmaand), by verlies van het voorregt. Dit was ook van die tiuwerking, dat binnen dien tyd by de drie hoofden der gilde, (Egbert Maes, Syfe Ka/lens, en Klaas Gryp,~) tweehonderd en negentig zig in hetbrouwersboek lieten aanteekenen ; dewelke, gevoegd by de tweehonderd en twee en zeventig van het jaar 1424, byaldien die alle dan nog leefden, het aanmerkelykgetal van 562 gildebroeders zouden uitmaaken ; zo dat gemeld gild, op 500 gerekend, in tyden van fchot, alleen opbragt eene zom van tweemaal honderd duizend Groninger guldens, (t)

§. 8.

Zie daar, M. H., den waaren oorfprong deezer win; ning van de gilden met veertien huttekens. Te weeten, alle de geenen, die in het jaar 1436 op de dagtekening des briefs, of den agtllen van herfftmaand, wettige burgers waaren, wierd het voorregt gegeeven: dat zy; en hunne mannelyke nakomelingen in alle tydvervolg (mits onafgebroken burgers bleven, nietvreedeloosgelegtwierden , of anders de gilde of borgerfchap niet ontwaarden)

on-^

(t) Ter voldoening aan zommiger verlangen volgt de lyft dier nieuwe leden Jiier ueffens.