is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven van paus Clemens XIV. (Ganganelli.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een GOED CHARAKTER. 217

ineenzaam worden met den dood. Nooit

hebbe ik myne eigene nietigheid beter gevoeld, dan zedert het tydftip myner ongefteldheid. Ik heb gezien,dat myn lichaam niets anders is dan een gebouw, welks muuren inftorten op het oogenblik, waarin men zulks het minfte verwacht. Somtyds is myn ongemak zeer heftig, en zomwylen fchynt het als in flaap te geraaken , maar dit gefchiedt niet dan om met dies

te grooter geweld te ontwaaken. • De

mensch is, van het oogenblik zyner geboorte af, onderhevig aan alle zwakheden; hy is blootgefteld voor alle toevallen, en kan alles, wat hem omringt, aanmerken als de aanftaande gelegenheid van zynen val. De ziel moet herwinnen het geene de zintuigen verliezen. Wanneer het lichaam zwakker wordt, moet zy het verlaaten in den geest, om zich op het leevendigfle met God te vereenigen; dit is het eenige middel om zich boven fmart en lyden te verheffen; want in God vindt men alle mogclyke gelukzaligheid. De hevigfte ziekte is flechts eene ligte fpeldefteek voor een Christen Wysgeer, die zich alleen met Geestelyke zaaken bezig houdt. Indien de Stoïcynen, door andere beweegredenen dan eene ydele trotsheid, het lyden met ftandvastigheid verdroegen, is het zekerlyk voor de Christenen, O 5 die