is toegevoegd aan je favorieten.

Het overvloeijend herte, of Nagelatene verzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERT E. 217

Philip: IV. vers 19 cn a.o.

Dog myn God zal na zynen rykdom vervullen alle uwe nooddruft, in heerlykbeid, door Chriftus Jezus.

Onzen God nu en Vader zy de heerlykbeid in alle Eeuwigheid. Amen.

Colss: III. vers 1-3.

Indien gy dan met Chriftus opgewekt zyt, zoo zoekt de dingen die boven zyn, daar Chriftus is zittende aan de regter [ band ]

Gods. . r

Bedenkt de dingen die boven zyn, met ais

op de aarde zyn.

Want gy zyt geftorven, en uw leeven ts met Chriftus verborgen in Gode.

Want een iegelyk die bid die ontvangt.

Die 't vafte Soed dcr EcuwiSneïd' Van d'Allerhoogften wil begeeren,

Moet de ydelheden deezer tyd,

Die haaft vergaan, den rag toe kceren.

O 5 Bid-