is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 443 )

ITem Sondaechs den ïi. July voirfz, heeft myn Heere van Alfendelft my gefeyt dat die Eedelen nyet comrnen en fouden , maer fouden bouen fchicken den vyftienden dach by den Staten van allen d'ander Landen tot Mechelen, verclaerden d'opinie van den Eedelen te weefen, dat hemlieden het aduys van der Coninginne nyet an en ftont, zoe verde anroerde die onderhoudeniffe van twee duyfent Voetknechten ende duyfent Paerden, costende ter maent achtien duyfent Goudgulden. Eerft want daer inne die Bende van den Paerden begreepen fouden worden die nu by de Keyferlicke Majefteyt onderhoudt ende betaelt wordt. Ten tweden, de felfde fouden mogen geleyt worden op ten Frontieren van Henegouwen , Artois, Vlaenderen, &c. tegens den Franchoifen , ende als die Coninck toetast op dien Landen , zoe fal die Heere van Gelre toetaften op ten Frontieren van Hollant. die ongedefendeert fouden blyuen , ende 'i felfde dochte den Steden oick zoe dat zy daei inne accordeerden , ende dat men eerst ende alvoiren van der Coninginne weten moefte, oi Hollant ontfeyt ende oirloge angedaen worde by die van Oiften ofte anderen, of dan die van Vlaenderen, Brabant, Zeelant, Oueryfel fche Steden, ende particulier Vafalheeren, df felfde mede voir Vyanden fouden willen achten , ende hemlieden verbieden alle communi catie ende conuerfatie van Coemenfcepe , 'i welck de voirfz Landen tot noch toe nyet gedaen , mer onthouden hebben die Hollant ont feyt hebben gehadt, als Lubeeck, Danfick,

1535li. fuh*

' Pag. 33*, i