is toegevoegd aan uw favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARELSBERG. 121

neveu de Heer van karelsberg heeft, gelyk ik van mynen zwaager, Do. miné rollow, heb vernomen, op eene eerlyke wyze zyn oog op myne dochter HENRiëTTE geflagen. Schoon ik het nu voor een groot fortuin houde, met zulk een voornaam huis vermaagfchapt te worden, vermits zulke hooge en voomaame vrienden ligtelyk iets ter bevordering van myn grooter geluk zouden kunnen aanbrengen, ik ook in 't geheel niet twyfel' of myne dochter zal by mynen Heer Uwen neveu brood en eer vinden; maar evenwel reeds een ander aanzoek van den Heer Hofraad g k i m li n in punSto matrimonii haarentwege aan my gedaan is, en ik ook niet ongeneegen ben, aan zyn verzoek te voldoen, dewyl hy my beloofd heeft, my een Baljuuwsplaats met aanzienelyke inkomlienverbonden, te zullen bezorgen, het welk ik, wegens myne bekrompene inkomften, die, het vast tractement en de onzekere penningen faamen gereekend niet boven de tweehonderd en tagchtig guldens beloopen, van harten Wensch': verzoek ik Uw Hoogwelgeb.

H 5 met