is toegevoegd aan je favorieten.

De geestenziener; eene geschiedenis, getrokken uit de gedenkschriften van den graaf van O**.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEESTENZIENER. 3a5

„ fterkeren indruk op u maken, en mijn krediet bij ,, u, in gevalle dit mooglijk ware, nog grootlijks „ vermeerderen moest."

„ En als ik nu eens niet in de kerk gegaan wa„ re?"

„ lk verwijs u op het gevolg, dat het gefchied„ de. Ten dien aanzien kon ik mij op den Mar,, chefe en uwen toeftand volkomen verlaten. De ,, eerfte, wiens lippen anders van bittere fpotternij „ met alles, wat naar godsdienst geleek, overvloei,, den, fpeeide thands met u den boetvaardigen zon,, daar, en dewijl hij zich, dus doende, zoo naauw

met u verbinden kon, was het ook geen wonder, ,, dat hij u den wensch aflokte, om de kerk eens „ te bezoeken. Gij fcheent dien ftap maar niet ,, geerne alleen te willen doen; hij bood u de hand, ,, en — gij waart bereid, en wel zoo veel te eer, „ daar gij hem anders voor den grootfteu vrijden„ ker kendet, en nu uit zijnen mond den lof des

„ Bisfchops vernaamt. Gefchiedde het echter,

„ tegen alle verwachting , niet, zoo kent gij mij „ immèrs reeds genoeg, om te gelooven , dat ik ,, nooit om middelen behoefde verlegen te zijn, ten

einde uwe befluiten naar mijnen zin te leiden."

„ Hadt gij ook dit voorzien, dat ik, doordien j, de Marchefe mij overreedde, met hem de kerk „ te bezoeken, op de gedachten vallen kon, dat

hij reeds nader met u bekend ware?"

,, Niet alleen voorzien had ik het, maar er zelfs

op gerekend, en waart gij zelfs niet op dit deukX 3 „ beeld