Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de niet-anatomen en niet-physiologen, terwijl de vakmenschen voorzichtiger zijn. Over het algemeen behoeft een vleescheter een minder groot verterend en opslorpend darmoppervlak, dan een planteneter. Dat komt omdat het vleesch veel minder moeilijk te verteren, minder onverteerbare bestanddeelen kent, dan plantaardig voedsel. Maar het opslorpend darmoppervlak te berekenen is een onderneming, die slechts bij zéér grove benadering bruikbare cijfers kan geven. Bovendien, gesteld, men bezat betrouwbare gegevens, hoe moet men die dan toepassen? Waarop moet men het aangenomen darmoppervlak betrekken? Op de lichaamslengte, op de schouderhoogte, op het lichaamsoppervlak, op heit lichaamsgewicht? Even zoo vele vragen, even zoovele ingewikkelde problemen. Om dit duidelijk te maken bedenke men, dat, hoe kleiner een dier is, hoe meer het naar verhouding eten moet. En dus heeft het eten, naar verhouding, grooter darmoppervlak noodig. Een kat en een tijger zijn beiden vleeschetende dieren. Betrokken op het lichaamsgewicht heeft de kat meer darmen dan de tijger. Wil men vergelijken, dan moet men daarvoor dieren van hetzelfde lichaamsgewicht en dezelfde lichaamsoppervlakte nemen.

Een ander argument, dat de vegetariërs gaarne aanvoeren, is, dat de mensch geen aanvals- of verscheuringsorganen bezit: geen klauwen en geen slagtanden en dus oorspronkelijk een planteneter moet geweest zijn. Dit beteekent natuurlijk niets. Best mogelijk, dat de oermensch er wel degelijk klauwen op nahield, maar die verloren heeft, toen zijn groeiend brein hem ingaf, messen, speren en bijlen te vervaardigen uit scherpe steenen en gesmolten erts. De tweede helft der vegetarische leer houdt de verzekering in, dat vleesch eigenlijk een soort vergift is. Rottend vleesch bevat inderdaad onder inwerking van bacteriën soms gevaarlijke stoffen. En die bacteriën zelf kunnen ook leelijke infecties veroorzaken. Maar de ziektegevallen ten gevolge van het eten van bedorven vleesch zijn zeker geringer in getal dan de diarrheeën veroorzaakt door onrijp fruit! Behoorlijk gekeurd vleesch, mits met mate genoten is even onschadelijk, als welk plantaardig voedsel ook.

Sluiten