is toegevoegd aan uw favorieten.

Occultisme, wetenschap en leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historische vóórkennis vereischt dat niet! Of, laat mij een schijnbaar nederiger liefhebberij noemen: een of andere verzamelingmanie, van wat men ook wil. Geene waaraan men, als men het goed doen wil, zonder ernstige en moeilijke, en veelomvattende studie gevolg kan geven. Een wapenverzameling eischt ethnographische en geographische kennis. Porcelein, prenten, schilderijen, kant — wil men niet domweg koopen en telkens domweg bedot worden — eischen ieder voor zich een grondige studie in verschillende takken van kunstgeschiedenis.

Men zal zich nu afvragen, waar ik heen wil met al deze niet zeer oorspronkelijke, noch bijzondere uiteenzettingen. Ik wil hier nogmaals een pleidooi houden voor het feit dat men toch zooveel mogelijk trachte, het onderwijs in al zijn gradaties steeds een zoo breed mogelijke basis te geven. Wij leven in een tijd waarin het halfbegrepen woord „efficiency" tot vervelens toe door een ieder herhaald wordt, die modern wil schijnen. Op onderwijsgebied bedoelt men daar dan mede, dat de opleiding voor elk vak, voor elk beroep, zoo scherp mogelijk omgrensd worde, ontdaan van alles wat later niet rechtstreeks van nut kan zijn voor de uitoefening van het vak of bedrijf. Dat spaart tijd en geld en het bespaart den leerlingen veel nuttelooze studie-inspanning op vakken die hun later toch niet te pas komen. Zoo heet het en het klinkt eenvoudig en verstandig en het schijnt doelmatig en doeltreffend.

Inderdaad echter is het een onbenullige en gevaarlijke stelling. Onbenullig, want niemand kan van eenig beroep of vak of bedrijf weten welke kennis over tien jaren daarvoor nuttig zal zijn. Bij de uitoefening der geneeskunst zijn in de laatste halve eeuw geheele wetenschappen van het hoogste belang gebleken, waarvan men vroeger zelfs niet vermoedde dat zij ooit eenige beteekenis voor de geneeskunde zouden verkrijgen. Ik noem slechts de Röntgenologie en de Radiologie naast de colloidchemie. Tal van technieken, proefjes en methodes die jarenlang voor laboratorium-beuzelingen werden gehouden, hebben zich plotseling ontwikkeld tot diagnostisch, prognostisch en vaak therapeutisch hoogst belangrijke klinische toepassingen. Wie, die dit alles overziet, zal durven ontkennen dat voor den toekomstigen medicus de basis van het onderwijs zoo breed mogelijk gelegd