Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ontdekking gedaan, dat in alle beschaafde landen „haarden" van kropziekte voorkomen. Oorzaak? Gebrek aan een bepaald chemisch element in het voedsel, het element Jodium. Maar waarom breidt zich die kropziekte tegenwoordig uit, ook in streken, waar zij sinds menschenheugenis nauwelijks voorkwam? Omdat vroeger de voornaamste bronnen van Jodium voor den mensch waren: het niet al te goed gezuiverde keukenzout en het niet al te heldere drinkwater. De technische volkomenheid onzer nijverheid levert ons de zegening van zuiver zout en zuiver water, beide zonder „verontreinigingen". Maar het ontbreken van één dier verontreinigingen bedreigt ons met kropziekte. Daarom zorgen thans de regeeringen van vele staten er voor, dat aan het zout, bestemd voor streken waar de krop epidemisch is, een weinigje Jodium toegevoegd wordt. (Ook in onze Oost geschiedt dit thans in enkele landstreken.) Dit is op zichzelf natuurlijk een mooie vooruitgang. Maar de feiten steunen alweer de paradox: de waarde der hygiëne is in onzen tijd, met zijn in krankzinnig tempo wisselende levensvoorwaarden, ondanks, of liever juist dóór al de technische verbeteringen, geringer dan voorheen, toen een gedegen ervaring de gevaren voor de gezondheid eener eeuwenlang onveranderd blijvende samenleving had leeren kennen en bestrijden.

41. VERKAPTE GODSDIENSTEN.

Vraagt den Duitschen wijsgeer Carl Christian Brij, wat „verkapte godsdiensten" zijn: het woord is van hem. Hij zal u allereerst inlichten dat het kenmerk van eiken echten godsdienst is: den zin van het leven te zoeken aan gene zijde van dit leven, op belooning te hopen na dit leven, een hoogere wereld te plaatsen boven dit leven. Het eigenaardige der verkapte godsdiensten daarentegen is, dat hun aanhangers verzekeren dat er achter dit leven, achter deze wereld iets goeds ligt, dat reeds in dit leven bereikt, in deze wereld verw ezenlijkt kan worden, mits men zich stipt richt naar hun bijzondere denkbeelden, mits men naarstig medewerkt om hun sectarische idealen te verbreiden. Als voorbeelden van verkapte godsdiensten noemt hij: Esperanto, de rein-leven-beweging, rhythmische gymnastiek, gezond-bidden, communisme, fascisme, psvcho-analyse, anti-semietisme, vegetarisme, Maz-

Sluiten