Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouw te blijven. En wegens het praatzieke reptiel, en andere uitwendige wonderen, verwerpen zij zonder onderscheid ook de diepere mystenen, de troostryke innerlijke waarheden, die het eigenlijke wezenlijke van het geloof uitmaken. Hier nu komt de studie van het astraal plotseling een geheele wereld van mogelijkheden openen. Wie een onderzoek doet naar het „dierlijk magnetisme" (Mesmerisme), de gedachtenoverbrenging en het z.g. spiritisme, om slechts enkele elementaire occulte verschijnselen van lager orde te noemen, leert met onfeilbare gewisheid erkennen, dat er tal van „wonderen" mogelijk zijn, welke de materialistische wetenschap met kan aannemen noch verklaren en dus ontkent. De beteekenis dezer ervaring voor sceptische geesten moet men niet overschatten maar evenmin onderschatten. Wie een tafel heeft zien dansen, zal daarom nog niet gelooven, dat ten tijde van Gideon de zon om de aarde draaide. Maar in zijn geest dringt dan toch wel de overtuiging door, dat er meer mogelijkheden in de wereld zijn, dan welk wetenschappelijk of wijsgeerig stelsel omvatten kan en dat de grenzen van het mogelijke wijder liggen en grilliger getrokken zijn, dan de grootste geleerde kan voorzien. Misschien niet ten onrechte dan ook meenen sommige mystieke secten, dat de plotselinge epidemie van elementaire occulte verschijnselen, welke thans sedert meer dan een eeuw over de gansche wereld heerscht, het werk is van hoogere geestelijke machten, leiders der menschheid, welke, als tegenwicht tegen de triumphen der materialistische wetenschap, de aandacht der menschen willen vestigen op de wonderen der onstoffelijke wereld.

Of deze verklaring juist is, weet ik niet. Wel zou ik durven zeggen, dat de goede gevolgen van deze vloedgolf van occulte verschijnselen uiterst gering zijn geweest. Tal van z.g. spiritualistische bewegingen toch zijn in de laatste eeuw ontstaan, tal van groepeeringen van overtuigd geloovige aanhangers van een of andere occulte richting hebben gebloeid en zijn verloopen. Ik denk hierbij aan de tallooze spiritistische vereenigingen over de geheele wereld, die thans nog slechts historische beteekenis hebben; aan de geheele reeks van eens machtige theosophische zustervereenigingen, in het leven geroepen door de geniale verbeeldingskracht van Helena Petrowna Blavatsky, welke alle thans volkomen lam geslagen zijn. Ik denk nog aan de talrijke zich noemende Rozekruisersgenootschappen in Europa, Engeland

Sluiten