Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

quipo's overbracht, liet één voor één de knoopen door zijn vingers glijden en verhaalde wat hij zich herinnerde van alles wat hem verteld was, toen de knoopen gelegd waren geworden. Die quipo's (quipo schijnt in het Peruaansch knoop beteekend te hebben) waren dus een mnemotechnisch middel : wij maken gebruik van quipo's wanneer wij een knoop in onzen zakdoek leggen. Tusschen het knoopen leggen en het symbolen maken is echter een groot verschil: elke knoop kan letterlijk alles voorstellen wat denkbaar is. Maar in de occulte symbolen is eenige regelmaat in de verhouding tusschen dat wat het symbool voorstelt en het symbool zelf onmiskenbaar. De symboliek der godsdiensten, de symboliek van het occultisme is een teekentaai waarin eenig stelsel is. Niet overmatig veel, want ook hier is veel individueele willekeur. Maar wie eenige kennis heeft van de gronddenkbeelden van het occultisme zal altijd wel enkele voorname bedoelingen in de symboliek van elke mystieke richting weten te herkennen.

In plaats van de grauwe theorie verder uit te werken, zal ik liever een eenvoudig voorbeeld behandelen. Wie kent niet het z.g. zegel van Salomo? Twee gelijkzijdige driehoeken zijn door elkaar gevlochten, zoodanig, dat de een met de basis waterpas ligt en de punt naar boven wijst, terwijl de andere de basis evenwijdig en boven de eerste heeft en de punt naar beneden wijst. De grondgedachte van dit symbool is: het bestaan van een dubbele en tegengestelde strooming van beneden naar boven en van boven naar beneden. Overal, altijd en in alles: emanatie en reïntegratie, involutie en evolutie, in den macrocosmos of groote wereld: het heelal en in den microcosmos of kleine wereld: den mensch. Dat is de voornaamste, diepste en algemeenste beteekenis van het symbool, in zijn geheel genomen. Natuurlijk vertolken ook de bijzonderheden eveneens bijzondere beteekenissen. Het ontgaat b.v. niemand dat de vorm der figuur: twee gelijkzijdige driehoeken, met opzet en bedoeling gekozen is. De driehoek is het oppervlak, dat door het kleinst aantal lijnen omgrensd wordt. De gelijkzijdige driehoek is een volmaakte, volmaakt symmetrische figuur; zij is de treffendste, treffelijkste uitdrukking van het getal drie, dat in alle occulte tradities, staat voor evenwicht, harmonie, volmaaktheid. Trouwens het geheele zegel van Salomo is gebouwd op het getal drie en veelvouden van drie. De figuur telt zes hoeken; zij bestaat uit een centrale zeshoek; op elk der zijden van dezen zes-

Sluiten