Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoek staat weer een klein gelijkzijdig driehoekje, tezamen zes, alle even groot. In de geheele figuur zijn twaalf hoeken.

Verplaatsen wij ons nu in gedachte in den geest van een occultist, die dit zegel van den grooten Koning en Wijze aanschouwt. Dan voelen wij met hem mede de grootheid van het oneindig eeuwige cyclische (kringloop-) proces, waardoor alles ontstaat en vergaat, den weg van alle wezens die de poort der geboorte ingaan in de stof, om die langs de poorten des doods weer te verlaten. Wij voelen, zeg ik, want wie een symbool aanschouwt moet zich niet er toe bepalen dat intellectueel te lezen, neen hij moet de begrippen, die het uitdrukt in zich levend maken, doen versmelten en één worden met zichzelf. Wie het zegel van Salomo aanschouwt moet dus als het ware in zichzelf beleven het afdalen der geesten tot op den bodem en weer opklimmen tot in de glorie van den hemel langs de tallooze sporten van de gulden Jacobsladder. Involutie, evolutie, moet men op het aanzien van Salomo's geheime zegel, in zich zelf verwezenlijkt gevoelen. Ieder mensch heeft in zichzelf een Jacobsladder waarlangs zijn geest dan enkele sporten rijst, dan weer naar beneden glijdt wat men in zichzelf moet zoeken is de richting welke naar den top leidt. Zoo ziet men hoe vele diepe gedachten en gevoelens de aanblik van een paar onnoozele driehoeken geven kan, mits die in juiste verhouding geplaatst zijn. Het occultisme leert, dat van zoo een symbool een groote geheimzinnige kracht uitgaat, die ten goede inwerkt op wie zich openstelt voor de waarheden welke er in gecristalliseerd liggen.

12. NOG IETS OVER SYMBOLEN.

MACROCOSMOS EN MICROCOSMOS.

Het is een vaste regel, dat elk occult symbool meer dan één beteekenis heeft. Gewoonlijk neemt men het schematische getal drie aan en beschouwt dan de drie verklaringen, welke men aan het symbool kan verbinden, als een reeks, waarvan de zin steeds dieper wordt en op steeds meer verborgen zaken betrekking heeft. Ook het zegel van Salomo, de zespuntige ster, het

Sluiten