Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wendbaar voeren tot vernietiging van de bestaande omstandigheden. De geheele schepping kreunt en zwoegt, wachtend op den dag der verlossing en de Westersche Godsdienst wijst den juisten weg ter ontkoming door ons te vermanen om onzen naaste lief te hebben als onszelven; want dan zal egoïsme zijn vervangen door universeele broederschap en liefde.

Wanneer daarom iemand wordt toegelaten tot de kerk, dat een geestelijke instelling is, waar liefde en broederschap de drijfveeren van handeling zijn, dan is het goed gezien om hem onder de wateren van den doop te houden als zinnebeeld van den toestand van kinderlijke onschuld en liefde, die heerschte, toen de menschheid woonde onder den mist en de nevelen van dat voorbijgegane tijdperk. In dien tijd waren de oogen van den kind-mensch nog niet geopend voor de materieele voordeelen van deze wereld. Het kleine kind, dat in de kerk wordt gebracht, is zich nog evenmin bewust van de verlokkingen van het leven, en anderen nemen de verplichting op zich om het te leiden en op te voeden tot een heilig leven, al naar hun bekwaamheid, omdat de ondervinding, opgedaan sedert den Zondvloed ons heeft geleerd, dat de breede weg van de wereld is bezaaid met pijn, verdriet en ontgoocheling; en dat wij alleen door het volgen van het rechte en smalle pad kunnen ontsnappen aan den dood en het eeuwige leven kunnen binnengaan.

Wij hebben dus gezien, dat er een wonderbaar

Sluiten