Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paalden persoon doet volgen, zal ook den Magiër, hetzij den witten of den zwarten, geleiden tot de verblijfplaats van dien persoon en zal den Magiër voorzien van een sleutel tot het organisme van den betrokkene, waarmede hij hem kan helpen of schade toebrengen, al naar de bedoeling, welke de Magiër heeft.

Maar er zijn methoden om zichzelf te beschermen tegen vijandelijke invloeden, welke methoden wij in het laatste deel van dit hoofdstuk zullen uiteenzetten. Wij hebben lang getwijfeld of het verstandig was of niet om de aandacht van de studenten op deze feiten te vestigen en wij zijn tot de slotsom gekomen, dat het niemand helpt om den struisvogel na te doen, die bij dreigend gevaar zijn kop in het zand steekt. Het is beter om voorlichting te ontvangen aangaande dingen, welke dreigen, zoodat het mogelijk is om voorzorgen te nemen bij het tegemoet gaan van onverwachte gebeurtenissen. De strijd tusschen de goede en de kwade krachten wordt gevoerd met een intensiteit, waarvan niemand, die niet actueel aan dien strijd deelneemt, zich een begrip kan vormen. De Oudere Broeders van het Rozekruis en van daaraan verwante orden, die, zooals wij zouden kunnen zeggen, in hun geheel vertegenwoordigen de Heilige Graal, leven op de liefde en de essentie van onzelfzuchtigen dienst, welke zij bijeengaren en opzamelen, zooals de bijen honig verzamelen, van allen, die er naar streven om het leven té leven. Dit voegen zij bij den luister van den

Sluiten