Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de betrekking van machinist verschaften Max Heindel een uitgebreide kennis van de wereld en haar volkeren. Gedurende een aantal jaren was hij hoofdmachinist op een der groote passagierbooten van de Cunardlijn, die voer tusschen Amerika en Europa.

Tusschen de jaren 1895 en 1901 was hij adviseerend machinist in de stad New-York. Zijn eerste huwelijk was vol tegenslag en verdriet en eindigde door den dood van zijn vrouw in het jaar 1905.

Max Heindel ging in 1903 naar Los Angelos in Californië, waar hij een poos werkzaam was als machinist, maar tegenslag achterhaalde hem. Honger en gebrek waren zijn dagelijksche gezellen, maar desniettegenstaande zat hij niet stil. Met ontembare geestkracht en het voornemen om langs hoogere geestelijke lijnen te slagen, vatte hij belangstelling voor de studie van metaphysica op en werd lid van de theosofische beweging te Los Angelos, waarvan hij in 1904 en 1905 vice-vcorzitter is geweest. Zijn hart ging altijd uit naar de diepere mysteriën van het leven. Zijn jongere jaren waren vol verdriet geweest en hadden zijn gedachten wakker geschud om te zoeken naar de verklaring van leven en bestaan en hadden in hem een verlangen doen geboren worden om de smarten, de behoeften en het lijden van de menschheid te begrijpen. De gedachte, die in zijn brein altijd het meest naar voren kwam was, één of ander middel te vinden, waarmee hij de lasten zijner broeders en zusters in deze wereld, kon helpen torsen. Dit licht begon te dagen, toen hij in aanraking kwam met de leeringen, die door Mevrouw Blavatsky van de theosofische beweging werden uitgegeven. Toen hij hieraan verbonden was, ontmoette hij de vrouw, die jaren later zijn geestelijke inspiratie zou worden. Zij was het, die hem geholpen heeft zijn werk te vinden, want Augusta Foss stelde ook belang in dezelfde richting van onderzoek en zij was het instrument om Max Heindel te interesseeren in de wetenschap der astrologie. In deze wetenschap vond hij een terrein met vele mogelijkheden, daar het werkelijk een wetenschap der ziel is. Zij gaf hem den sleutel, waarmee hij de geheimen van 's menschen innerlijke natuur kon ontsluiten. Door het leeren kennen en verstaan van de karakterzwakheden kon hij toen het menschdom helpen leiden en hen hun juiste plaats in de wereld helpen vinden.

Overwerk en gebrek veroorzaakten in 1905 een ernstige

Sluiten