Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatschappij voor het sociale leven van ons volk duidelijk tot uiting. Achtereenvolgens worden dan behandeld :

Het Nut en het onderwijs, door L. C. T. Bigot Het Nutsseminarium voor Paedagogiek, door Prof. R. Casimir. Volksontwikkelingsvragen voor i5o jaren en nu, door E. C. Knappert Onze volksbibliotheken — toen en nu, door Dr. C. A. Steenbergen De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en het bijzondere spaarbankwezen, door J. D. D. Pruissen

De hulp- en voorschotbanken en de woekerbestrijding, door Prof. Mr. I. B. Cohen

Maatschappelijke steun ten tijde van Jan Nieuwenhuyzen en nu, door Mr. J. Everts

De Nutsrapporten betreffende het woningvraagstuk, door Mr. M. J. A. Moltzer

Een gedenkboek der Maatschappij ter gelegenheid van haar i5o-jarig bestaan mag zeker niet verschijnen zonder een beeld van het leven en het werk dier Maatschappij op dit oogenblik. Het sprak vanzelf, dat de algemeene secretaris aangewezen was om dit beeld te ontwerpen. De tekst van het gedenkboek sluit met zijn schets betreffende „Het Nut-nu".

Intusschen, hiermede wenschte het hoofdbestuur niet te volstaan. Dit boek, meenden wij, moest ook nog op andere wijze getuigenis afleggen van de over ons heele land verspreide activiteit der departementen. Wij hebben hun daarom gevraagd om ons afbeeldingen te zenden van de gebouwen en terreinen waarin of waarop hun werkzaamheid zich thans nog ontplooit. Honderden foto's stroomden ons toe ; wij moesten hieruit een keuze treffen. Bij voorbaat moesten hierbij worden uitgesloten de afbeeldingen van interieurs of van cursussen, al hebben wij hierbij af en toe om bijzondere redenen een uitzondering gemaakt. Na deze selectie bleven er toch nog een paar honderd over, die zooveel mogelijk in alfabetische volgorde naar de namen der departementen zijn opgesteld.

Een aantal bijlagen, welke voor zich zelf spreken, completeeren dit boek, dat naar wij hopen een duidelijk sprekend beeld geeft van de beteekenis onzer Maatschappij, zoowel in het verleden als in het heden, dat ons allen bereid moge vinden te werken tot nut — neen tot zegen van 't algemeen.

Het hoofdbestuur der Maatschappij tot nut van 't algemeen, Mr. G. J. Salm, Voorzitter J. Hovens Greve, Algemeen Secretaris

Amsterdam, October 1934.

Sluiten