Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alleszins bevoegde zaakkundigen heeft ze met bijzondere zorg nagegaan en de middelen van herstel aangewezen in bijgevoegd Rapport, bevattende een onderzoek naar de werking der Wet op het Lager Onderwijs.

Waar aanleiding hiervan is door de jongst gehouden Algemeene Vergadering besloten en fan het Hoofdbestuur der Maatschappij opgedragen zich te wenden tot de Hooge Regeering, ten einde bij eene gewenschte wijziging van de wet van i857, onder krachtige handhaving van haar hoofdbeginsel (de neutrale openbare school) te verkrijgen :

a Verbetering en uitbreiding der gelegenheid tot opleiding van onderwijzers ;

b. versterking van het onderwijzend personeel in verhouding tot het aantal leerlingen ;

c. betere regeling van het schooltoezicht ;

d. verhooging van de wettelijke minima der onderwijzers-jaarwedden ;

e. verdeeling der kosten van het openbaar onderwijs tusschen den Staat en de gemeente in dier voege, dat een zeer aanmerkelijk deel daarvan in alle gemeenten kome ten laste van den staat

ƒ. verbetering der wijze waarop de bevoegdheid tot het geven van het onderwijs kan verkregen worden ;

pikht allCS tCVenS als voorbereiding eener spoedige invoering van den leer-

Mocht het Uwer Majesteit behagen aan dit verzoekschrift de verlangde aandacht te schenken, waarop het Koninklijk woord in de Troonrede eenig uitzicht opent, — mocht aan den wensch der maatschappij het begeerde gevo g kunnen verzekerd worden, — het Hoofdbestuur zou daarin opnieuw de bevestiging vinden, dat het ook bij 't derde geslacht uit het stamhuis van Oranje ten allen tijde een open oor vindt, waar de belangen van zijn volk bepleit worden door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

't Welk doende enz., Het Hoofdbestuur der M.aatschappij tot Nut van 't Algemeen, Uit zijn naam : (w.g.) J. G. Gleichman. Voorzitter;

. (w.g.) P. M. G. van Hees, Algemeen Secretaris.

Amsterdam,

September 1876.

De W^t-KAPPEYNE, de wet op het Lager Onderwijs van 1878 bracht de vervulling van de meeste wenschen van het Nut; zij bracht echter tegelijk een nog heviger ontbranden van de z.g. schoolstrijd.

In de jaren tusschen 1878 en 1889 stond het onderwijsvraagstuk begrijpelijker wijze niet zoozeer in het middelpunt van de Nutsbelangstelling; andere kwesties meer van sociale verzorging vroegen de aandacht. Dit veranderde toen na het optreden van het Ministerie-MACKAY algemeen een wijziging van de Lager Onderwijswet verwacht werd. Op de Algemeene vergadering van Juni 1889 deed het departement Hindeloopen het volgende voorstel, dat we ter typeering van de nutsgeest dier dagen hier vermelden :

Sluiten