Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8o5. Zelfkennis, door W. G. Reddingius.

Levensbijzonderheden der Apostelen, door M. J. Adriani. (S.) Nederduitsche chrestomathie. (S.)

Huishoudkundig handboekje voor den gemeenen man, door G. van der Tuuk. Merkwaardige gebeurtenissen uit de ongewijde geschiedenis, door R. Arrenberg en W. G. Reddingius.

1805—1807. De merkwaardigste voortbrengselen der natuur, door J. A. UlLkens, 3 deelen.

1805. Zamenspraken over het onweder.

1806. Het spel en de wellust.

Voorschriften voor brieven. (S.)

De naijver en zijne grenzen, door H. W. C. A. Visser.

1807. Spel- en leesboekje voor de jeugd. (S.)

1807—1808. Volks lees- of onderwijzershandboek, door G. C. de Greuve, 4 afdeelingen.

1808—1810. Handleiding voor schoolleeraars. 3 stukken.

1807. Eens christens reize naar de eeuwigheid, door J. S. Swaan.

1808. Handboek voor het vrouwelijk geslacht, door G. C. de Greuve.

1808 1809. Karakterschetsen van bijbelsche personen, door G. van der Tuuk, 2 stukken.

1808'—1816. Zedekunde in voorbeelden en verhalen. 4 stukken.

1809—1819. Technologisch handboek, 3 stukken.

1809. Gedenkschriften der AXaatschappij * Tot Nut van 't Algemeen voor de

eerste 25 jaren van haar bestaan.

Waarschuwing tegen kansspelen, door J. S. Swaan.

1809—1812. Natuurkundig schoolboek, door J. Buijs. 2 stukken. (S.)

1810. Syntaxis of woordvoeding der Nederduitsche taal. (S.) De kwakzalvers, door J. F. C. Sebastian.

Het wijze en weldadige der schoolverordeningen van 1806, door H. W. C. A. Visser.

1811. Het onbevoegd beoordeelen van zijnen naaste, door J. van den Berg. Volksnatuurkunde tot wering van wanbegrippen, vooroordeelen en

bijgeloof.

1812. Onderwijs in de natuurlijke godsdienst en de zedeleer, door S. E.

Wieling. (S.)

1812 • 1823. Voorbeelden van deugdzame bedrijven. 3 stukken.

i8i3>—1817. Schoolgezangen, ïste stuk. (S.)

1814. Drie schuitpraatjes.

Uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen, door W. van den

Hoonaard. (S.)

Grammatica of Nederduitsche spraakkunst. (S.)

Verklaring der Bergrede, door J. Heringa Elsz.

De voortreffelijkheid van den mensch, door J. A. Brand.

Natuur- en huishoudkundig handboek, door G. Stant.

Pligt en belang, door L. Valk.

1815. Eene huisselijke zamenspraak over de inenting der koepokken. Zedekundig handboek voor den militairen stand, door S. Hanewinckel. Invloed en grenzen der vermakelijkheden voor de jeugd, door J. S. Swaan.

Sluiten