Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw slechts in abstracte termen. Nageslacht en schoonzoon waren

uPm helanernker dsri de vrouw zelve. #

Velen van de edelste Italianen uit de 15e eeuw, heeft Ficino echter onder zijn vrienden mogen tellen. Zijn invloed op hen was van een bijzonder karakter. Hij heeft nimmer begeerd hen tot beroepsphilosophen te vormen, hen zelfs niet eens tot diepgaande studie van Plato opgewekt Verreweg de meeste bezoekers van de „Academie waren menschen die midden in het leven stonden, verantwoordelijke en veeleischende ambten en betrekkingen bekleedden De Ph^S°^;ie Van Plato beoefenden zij als dilettanten; zij zochten in Caregg_ meer ethische dan wetenschappelijke vorming. BehaK^ Pico en Diacceto heeft geen van Ficino's hoorders op het gebied der wysbegeert iets beteekend Tot Ficino kwamen menschen die begeerden hun levensinzicht te verhelderen en hun zedelijk besef en godsdienstig gemoedsleven door aanraking met Plato's wijsbegeerte te verdiepen. Er «aren er onder, die Italië met eere hebben gediend als magistraten, gezant , geestelijken, geneesheeren of kunstenaars.

Onder Ficino's vrienden neemt Giovanni a * *1 Sn

bijzondere plaats in.1 Hij is zijn „amicus umcus . Gelijk Plato een eenieen vriend had in Xenocrates, had Ficino den zijne in Cavalcanti. Reeds als vierjarig kind was hij met Ficino in aanraking «komen door Domenico Gal let ti, canonicus en pauselijk secretaris een intiem vriend van de familie Cavalcanti. Ficino was toen 19 jaar'oud. De vriendschap is later steeds sterker ^Wm/vanX den eigenaardigen, sentimenteelen vorm aan, die in den kr g Florentijnsche Platonisten gebruikelijk schijnt te zijn geveest. C canti was reeds vader van drie kinderen, toen Ficino hem zijn .-Heros, -\chates eenige vriend, zijn hart, oog, leven en eenige lust zijni vlam en zatheid'' noemde. Ficino kan niet leven buiten Cavalcanti ah hij de hand op den boezem legt of in den spiegel ziet, voelt en ziet hij slechts Cavalcanti In de moeilijkste omstandigheden zijns levens Ca^lcanti zijn steun en troost geweest. En niet letter * «gmj vriend en complement van de „Plato" van Careggi, heeft Cavalcanti zich verdienstelijk gemaakt. In zijn vele hooge ambten heeft hij g tracht steeds de idealen van Ficino hoog te houden en zijn ideeen te

verbreiden.

... »» r\ j 77Q en (aan Pelotti) en p. 832 (aan Berlinghieri). i Matnmonii laus , O. . . 'reef F[Cm0 ^ groot aantal brieven. Sommige 1 Aan Cavalcanti (geb. e. j 574^34 (20 brieven) en p.

OOX 733 (d.d 10 Nov. 1470.

Sluiten