Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Saimei op den 15den der 7de maand, toen de Urabon bijeenkomst werd gehouden (de eerste maal dat het feest met dezen naam in Japan werd genoemd). Werd Dharmaraksa's geboorteland wellicht in nauwe verbinding gebracht met dit feest?

§ 2. De inhoud van het Ullambana sütra en het Pravarana feest

Daar we in het voorgaande de voornaamste gedeelten van den tekst reeds behandeld hebben, kunnen we hierover kort zijn. Wanneer Maudgalyayana tevergeefs getracht heeft, zijn moeder, die een Preta geworden is, lafenis te bieden, daar alle spijs vuur wordt vóór zij haar mond bereikt, vraagt hij den Buddha, hoe hij haar uit dit vreeselijk lijden kan verlossen. Dan zegt de Buddha, dat alleen de goddelijke macht der priesters van de tien windstreken haar kan redden, en dat voor dit doel op den 15den der 7de maand, op den tijd dat de monniken „zich laten gaan", d. i. op den laatsten dag van de Retraite, wanneer de Buddha zich verheugt en de monniken hun zelfbedwang tijdelijk opgeven, allerlei offers aan de priesters moeten worden gebracht, n.1. rijst, de honderd verschillende delicatessen en de vijf soorten van vruchten, wateremmers en waschbekkens, welriekende olie en kaarsen, beddegoed en matrassen, en schalen vol van allerlei lekkernijen ten behoeve van de nog levende ouders van de offeraars zoowel als van hunne voorouders tot in het zevende geslacht. Alle monniken van groote deugd moeten eendrachtig het Pravarana maal aannemen, en daardoor hun zegenende macht ten goede doen komen aan de ouders en voorouders der gevers; de levenden zullen dan honderd jaar leven in vrede en geluk, de dooden zullen herboren worden in een hemel, of, door transformatie uit een hemelsche lotusbloem (in Amitabha's paradijs) herboren, een onmetelijke vreugde deelachtig worden.

De monniken moeten een litanie zingen ten behoeve der ouders en voorouders der donateurs, meditatie beoefenen, en

98

Sluiten