Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De twee stralen, die, in verticale richting, uitgaande van boven en van beneden, in elkander overgrijpen, zijn die welke betrekking hebben op den tweeden Persoon der Triniteit. Tezamen stellen zij het contact voor tusschen den Logos, boven-en-beneden, en zij zijn trouwens niet verschillende kleuren aangegeven, in rood en blauw.

Het opmerkelijke in deze voorstelling is: dat beide Logoi verschillend afgebeeld zijn, en dat de Logos-beneden niet gedacht is als aardsche Christus tusschen de twaalf apostelen, doch als een geestelijk Wezen (Logos of Sophia) na Christus' hemelvaart in de kerk de Doctoren (aartsbisschoppen-liturgen) inspireerende. De iconographie der muurschildering is dus in strijd met den zin der strophe, en het is niet onmogelijk, dat in deze kleine eenzame kloosterkerk, die, tusschen vervallen en trouwens vrijwel verlaten kloostergebouwen, haar eleganten koepel boven kruisgewelven in den stralenden hemel omhoog heft, eene niet orthodoxe of althans in geen hoofdstad der Orthodoxie gebruikelijke iconographie gevolgd is.

In den Balkan is in de 12e, 13e en 14e eeuw eene grillige vegetatie van nieuwe kerkelijke kunstverbeeldingen opgewassen, gansch en al onafhankelijk van Constantinopel. Talrijke omstandigheden hebben er toe medegewerkt, dat monniken en schilders onder de Zuid-Slaven, later onder Roemenen, zich in volkomen vrijheid aan hunne visie's en invallen hebben kunnen overgeven: de slechte verstandhouding tusschen het Serbische episcopaat en den oecumenischen patriarch, *) de ver-reikende pretenties der Serbische dynastieën die geen inmenging in

1) Onder Stephan Oerosj is zelfs elke gemeenschap tusschen de Byzantijnsche en de Serbische Kerken afgebroken geweest. Op den Mont-Athos was de invloed der Serben op een aantal kloosters zoo groot geworden, dat er geen ander middel was, om den Heiligen Berg onder het oecumenische patriarchaat terug te brengen, dan die onder de jurisdictie van een bisschop (van Hieriscos) te brengen (1368); een novum!

200

Sluiten