Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijke verbeelding te zijn ontstaan. Toch hebben de Oostersche volken, die in het algemeen meer verbeelding hebben dan de Westersche, deze tot volle ontwikkeling laten komen en daarmee wonderen van schoonheid opgericht. In de boeken over kunstgeschiedenis wordt echter met een zekere geringschatting over de Oostersche kunst gesproken, omdat deze zich, in tegenstelling met de rechtmatige trots van het Westen, beperkt tot een zeer matige ruimteontwikkeling, en zich hoofdzakelijk bepaalt tot het monument. Daar de bouwkunst meer dan eenige andere kunst op bepaalde afmetingen der ruimte berust, laat zij ons bij den eersten indruk meestal koud; bij een voortgezette beschouwing wordt echter de verbeelding weldra levendig; het gemoed voelt zich getroffen, ja tot bezieling vervoerd. Men heeft de bouwkunst daarom ook vaak een versteende muziek genoemd en omgekeerd de muziek vloeibare architectuur, vergelijkingen, die echter mank gaan. Wil men vergelijken, dan zou men nog beter kunnen zeggen: wat de muziek doet in den tijd, doet de bouwkunst in de ruimte.

Toch is dit een bewijs van het onbegrepen Oosten, hetgeen Rudyard Kipling ertoe bracht om te zeggen „East is east and west is west, and never the twain will meet".

Wanneer we nu een inzicht in het wezen der bouwkunst willen krijgen, dan is de eerste vraag wat men onder bouwen verstaat? Daarop kan worden geantwoord, dat bouwen tot doel heeft — omdat een praktische kunst een doel moet hebben — op aarde een gedeelte der oneindige ruimte af te zonderen en deze den mensch ter beschikking te stellen. Wel beantwoordt niet

Sluiten