is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

Het is verbazend, hoe weinig er ook in ontwikkelde kringen geweten wordt

hS verlede ** ^erk.Wlj2e der Vrijmetselarij. Nog minder weet men aangaande het verleden de toekomstplannen van het genootschap. 9

Het onderhavig werk tracht in die leemte te voorzien

™ u eeni9S7ins moeilijke arbeid, omdat de stof zóó uitgebreid het

SS W-matenat f° t9lrijk is' dat de schri)ver' wil hij helder en óver, zichtelijk blijven, zich de uiterste zelfbeperking moet opleggen.

) de samenstelling van dit werk is van de gedachte uitgegaan, dat de allereerste

ve^ ot>° aetukiJ betrouwbaarheid. Het is dan £? uiSefd ge^ont

i f, p 9etU)genissen van magonnieke schrijvers of sprekers zeiven Aan het

leeadwojd' ko^Ulk de broo veïm.ld, 4S» ze ooi K l e' 15 de Jbladf)de' waar men de zinsnede(n) kan aantreffen

^-iist van'^ipi-aar!11? er te vinden in de hechter vo^nde

uitgaven aenutte ,werken- D« door schrijver dezes zelf uit maConnieke

au^urs zh'n ontleend T- Ta*™ \?emerkt: voor zoover ze aan andere

en Wadziide ! if ' Steeds met vermelding van werk, schrijver

van he' c"aa''dat ako°steeds

SeevannHtlm9en ^u11 de °orsPronkelljke taal van den schrijver - of in

mtaaaf ervan ma?° e' in ?' 9f?1 duS eveneens authentieke, vertalings-

en druk eiaenaardinff^' i'6 ""j eerbiedi9in9 zelfs van de taalfouten „„ 5 . eigenaardigheden, zooals ze werden aangetroffen. Het heeft mij steeds

metselareTaSr^f 96 9ew°°nte,van -profane" (aldus noemen de Vrij-

"elkezH tere)u Schfijvers toegeschenen, dat zij de citaten.

vertelina weernavin U V3 u • bLet°°9 invoerden, gewoonlijk enkel in

wo?rd LnS FnT3fr et,h'er ^OCh 200 vaak °P een schakeering in een woord aankomt. En het euvel werd nog erger, als anderen zulke vertalinnen

aetuinT" 6n, deZC dubbel'verkleede overzetting dan als voldingend

Wllden doen doorgaan. Elk cifaat, uiteen vreemde taal overgenomen,

in de lands^aaf waarh Nederlandschen lezer voorzien van eene vertolking aana van S )T1r,0p2U,Vereweer9ave van den zin- den gedachten-

ffiTaele? °°rSfr°nkellJken ***** dan op een letterlijke, schoolsche verkanV™ 9 dle uiteraard aan de lezing iets gewrongens geeft. Iedereen

Waadde vreemde r>TC T° ,UiStheid t' over2ettin9 nagaan of doen nagaan. HoSndtl^ t u alle, C,en vertaün9 naast zich hebben, kon voor de

vorm in ïet weTk^TT* worden afgeweken, zonder de eenheid van

ovemeaina dataHus het K if° HierV°°l' !? de, Fransche teal 9ekozen' uit erweging dat aldus het boek, zoo niet in den algeheelen tekst, dan althans