is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als documentaire bron, ook eenige waarde zou kunnen hebben voor de velen buiten de grenzen van ons land, wien de Nederlandsche taal onverstaanbaar is. Op deze wijze kunnen wellicht de talrijke, vaak niet-onbelangrijke uitingen van Nederlandsche ma^onnieke schrijvers in meerdere mate gemeengoed worden voor de internationale bestudeering van het vraagstuk der Vrijmetselarij, dan zulks thans het geval is.

De citaten zijn doorloopend genummerd, teneinde een verwijzing ernaar in den loop van het geschrift gemakkelijk te maken.

Ten slotte: dit werk is geen propaganda-geschrift, geen bijdrage tot de reeds zoo veelomvattende pathos-literatuur van het pro of contra der Vrijmetselarij. Het beoogt, en streeft er eerlijk naar, te wezen een kalme, critische studie van het wereldbelangrijk onderwerp, teneinde den lezer in staat te stellen zichzelf een denkbeeld te vormen: hoe de Vrijmetselarij ontstaan is, hoe zij werkt, en wat zij eigenlijk beoogt.

VOORWOORD TOT DEN TWEEDEN DRUK.

Deze tweede druk is gelijk aan den eersten, behoudens verbetering van enkele schrijf- en drukfouten en van één citaat. Bij alle critiek heeft de magonnieke pers geen enkel valsch citaat kunnen aanwijzen. Het eenige foutieve citaat werd door den katholieken criticus p. Gruber S. J. ontdekt. Het was no. 326 in de eerste editie. De overdruk uit de geciteerde bron was juist, maar de bron zelve bleek zich vergist te hebben. Het citaat is nu door een ander, onbetwistbaar juist, vervangen, dat reeds in de voorrede der uitgave „Van Heidendom tot Paganisme" tot herstel gebracht werd. Na negen jaren alzijdige controle zijn de overige 332 citaten van dit boek alzoo onaanvechtbaar gebleken.

De citaten uit „Morals and Dogma" van Albert Pike, in de eerste uitgave aan citeerende bronnen ontleend, zijn inmiddels door mij met het origineel vergeleken, alle juist bevonden en dus op mijn eigen verantwoordelijkheid gesteld.

v. T.