is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ONTSTAAN DER VRIJMETSELARIJ

Er zijn maar weinig geschiedenissen zoo moeilijk te beschrijven als die d?r Vrijmetselarij.

En dit is te verklaren. Eerstens door haar karakter "van geheim genootschap, waarbij uiteraard veel niet aan het geschrift werd toevertrouwd doch mondeling overgeleverd; tweedens doordien van hetgeen in geschrift bestaat, zooveel mogelijk voor de profane buitenwereld verborgen wordt gehouden. Daarbij komt, dat van hetgeen in handschrift of in druk verveelvoudigd werd, niet alles onvoorwaardelijk vertrouwen verdient, gelijk de op blz. 2 aangehaald» verklaringen van Br.*. Ferd.. Katsch reeds te verstaan gaven. Lawrence Dermott, lid der Grootloge van Ancient Masons te Londen, zette dit in eenen wel ietwat krassen vorm, toen hij in zijn „Address to the Gentlemen of the Fraternity" (geciteerd in Br.". Thory s Acta Latomorum,

11, p. 53) beweerde:

Strange as it may appear, we have no true history of the origin ofFreemasonry in this or any other kingdom in Europe, whatever people may* pretend to.

Hoe vreemd 't ook moge klinken: een betrouwbare geschiedenis van den oorsprong der Vrijmetselarij hier of in eenig ander land van Europa bezitten we, wat men ook beweren moge. niet.

Juister is Br.*. Mackey, als hij in een zijner meest bekende werken zegt:

No. 4.

LEXICON OF FREEMASONRY, Alb. Mackey, p. 296:

TEXT:

It is the opprobrium of Freemasonry that its history has never yet been written in a spirit of critical truth ; that credulity ... has been the foundation on which all masonic historical investigations hUve been built,... that the missing links of a chain of evidence have been frequenlly supplied by gratuitous invention, and that statements of vast importance have been carelessly sustained by the testimony of documents whose authenticity has not been proved.

VERTALING:

Het strekt de Vrijmetselarij niet tot eere, dat haar geschiedenis nog nooit geschreven is geworden in den geest van critischen waarheidszin. Alle geschiedkundige nasporingen van maijonnieke zijde berusten op lichtgeloovigheid. Vaak heeft men de ontbrekende schakels in een bewijsvoering maar eenvoudig met fantasie aangevuld, en stellingen van het hoogste belang worden maar gemoedelijk geschraagd met een beroep op documenten, waarvan de betrouwbaarheid nog geenszins vaststaat.

Geciteerd in Cath. Encyclopedia IX, Gruber, i.v. „Masonry," p. 772.