is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkondigen, zelfs het persoonlijk aanhangen van afwijkende begrippen leverde voor den betrokken persoon een zeer handtastelijk gevaar voor verbeurte van vrijheid of zelfs van lijf en goed op, - en het is dus niet meer dan natuurlijk, dat het bestudeeren of beoefenen van buitennissige leerstellingen ot practiiken in het geheim werd beoefend.

Evenmin is het zonderling, dat vrije metselaars, zeiven leden van een genootschap. dat in zekeren zin met een soort van geheimwezen vertrouwd was, bii hun verblijf in allerlei centra van verschillende geestesstroomingen. met sommige dier geheim-leeraren kennis maakten en aanrakingspunten vonden, somwijlen ook deelgenooten werden in hun levensbeschouwing.

Een feit is het. dat, hoewel statuten en reglementen van de verschillende vrij e-metselaarsgilden, onderworpen als zij waren aan de controle der burgerde en geestelijke overheid, geregeld de kenmerken en het stempel van den algemeenen Staatsgodsdienst bleven vertoonen, de gedragingen der afzon -

lijke leden lang niet altijd daarmee in volle overeenstemming waren. Dit wordt voldingend bewezen door de uiterlijke sporen daarvan, die men nog m sommige

middeleeuwsche bouwwerken aantreft. In steen verzinnebee de schimpscheuten op de geestelijkheid, op het burgerlijk gezag, op de instellingen « de leer der katholieke Kerk zijn teruggevonden in kerkgebouwen hoogaangewelven. pilastèrs en sluitsteenen, die, van den beganen grond af moeilijk of met m biizonderheden vielen gade te slaan- Findel verhaalt, ) hoe men m.den dom te Brandenburg kan vinden een vos in geestelijk gewaad, preekende voor een Ld?ganzen; in de „nnsterkerk te Bern beviadt zich onder de verdoemden bi) een voorstelling van het Laatste Oordeel een Paus-figuur St;

Sebalduskerk te Neurenberg waren een monnik en eene non in steen g Stn wtrvan de eerste zich tegenover de andere op onbeschaamde w.,ze gedraagt; in de bovengaanderij der groote kerk te Straatsburg zag men een ezel, die aan een altaar de Mis las, enz. . ,

Geheel onopgemerkt kon deze geestesgesteltenis van een

heel) der leden van de vrije-metselaarsgilden in den loop der tijden natuurlijk niet bliiven • daartoe deed zij zich op te veel plaatsen en gedurende te langen tijd voor. Het Concilie van Avignon in 1326 vaardigde

tpnpinrlp aan het verder dringen van zulk een mentaliteit paal en perk te stellen en in 1425, onder de regeering van Hendrik VI, werden in Engeland de bijeenkomsten der vrije metselaars als strijdig met de staatsorde kortweg

Men°töorde zich daaraan echte, niet. en het roerig element ervan kwam

MeTwelkOCdo!l?eeOngetwii(eld om zijn werkzaamheid in den ouden geest voort te zetten. En die geest werd door lord Henry Beaufort, gouverneur van den vierjarigen koning, oom van de beide regenten en bisschop van Winchester, gekarakteriseerd met de verzekering, dat de gildebroeders reeds ') Geschiedenis dtr Vrijmetselarij, p. 73—74.