is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang tot zijn lidmaatschap zoo zorgvuldig gesloten had gehouden voor alle niet-vaklieden, de voormelde adellijke beschermheeren dan uitgezonderd. In de XVlde eeuw was de Kerkhervorming over een groot deel van Europa gekomen en een der gevolgen daarvan was, dat het bouwen van nieuwe kathedralen, kerken, kapellen kloosters enz. daar nagenoeg geheel ophield. Het ridderwezen had zijn feodale beteekenis verloren, het gildewezen had zijn bloeitijd achter den rug,- en onder de eersten, die den economischen terugslag van dat alles ondervonden, waren de beoefenaren der bouwkunst. Geleidelijk maar zeker ging hun aantal achteruit, de beste krachten uit de burgerlijke maatschappij zochten hun broodwinning op ander terrein, de gilden der vriie metselaren bleven wel vormelijk bestaan, vooral in Engeland, waar het vasthouden aan de traditie een nationale karaktertrek is, doch neigden tot verval gekenschetst009 ^ andere omstandigheid bij, die door Findel als volgt wordt

No. 9.

-GESCHIEDENIS DER VRIJMETSELARIJ, Findel (Holl. uitgaaf), p. 116. TEXT: TRADUCTION:

De menschheid was het stille streven L'humanité était venue a 1'encontre des der steenwerkers voorgekomen. Hunne silencieux efforts du guilde des macons

ZiThT^ 9°dsdienf9e meeningen Leurs libres opinions religieuses sur le

over het dogma en de kerkelijke leer- dogme et les articles de la foi, sur la

f'K ov% de. dwingelandij van tyrannie du Saint Siége, et 1'immoralité

hJrl ril 9 ■ ! ^ zfdeloof- des prêtres et des moines, opinions

•• deTnn P" ,rS^n . m^mken, die quils n'avaient osé jusqu'ici exprimer

hLldL J lü y e S?ot~ que par des ima9es satyriques, dites

beelden, de zoogenaamde waarmerken, marqués, aux édifices, pouvaient être

uit f rt 9lïOUWT ']adden gewaagd publiées maintenant sans aucune rétiuitte drukken, konden zij nu onver- cence; il n'y avait plus de secret holen luide uitspreken; er bestond voor pour eux.

hen geen geheim meer.

^mpnlerd? langzaam-aan zoowel de erkende vergaderingen als de geheime samenkomsten mmder bezocht. Er trad een algemeene verslapping in Van! zelf werd dientengevolge al-minder de hand gehouden aan de oude strenge en m®n'9 kwijnend gilde nam gretig de gelegenheid te baat, wanneer een aanzienlijk, zij het ook niet-adellijk persoon zich bereid verklaarde m oor zijne toetreding tot het lidmaatschap den steun van zijn invloed

he? h"9 SCufnkcen' Voor deze bIeef het echter een lapmiddel:

aantal gildebroeders bleef gaandeweg slinken, zoodat in 1702 onder de

regeering van koningin Anna van Engeland, van overheidswege zelfs de be

sP±? tTi Uit9ev£!ardi9d' lieden van goeder naam eTfaam uit elken stand tot de metselaarsgilden konden toetreden met het recht van deelge-