is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vereenigingen der bouwmeesters libres ma^ons se dispersèrent et disoj vrije metselaars verstrooid en ver- parurent. Elles perdirent leur destinadreven. Ztj verloren hun oorspronke- tion originelle, et il ne leur en restait hjke bestemming, en mets bleef van que ie nom, une societé et des formes hen over, dan de naam, een genoot- dont de tout autres gens se sont schapswezen en vormen, van welke emparés. Ceux-ci s'en servirent afin geheel andersoortige menschen zich d'atteindre un but et de propager des meester maakten en zich bedienden idéés qui n'avaient de commun avec tot bereiking van een doelen tot ver- le métier du maCon que des noms f' f ,Van denkbe,elden' die met et des symboles. La Franc-Magonnerie ILS ' namen en se transporta sur un terrain tout dif-

zmnebeelden, gemeen hebben. De férent. et de loriginel il nen resta Vrymetselarij kwam op een geheel plus de vestige.

ander terrein, en van het oorspronkelijke bleven geene sporen over.

Dit citaat is ontleend aan een studie van .Br.-. H. M. C. van Oosterzee, te Oirschot.

Deze laatste uitdrukking in het citaat neme men niet te letterlijk. Zeer zeker zijn er m de Vrijmetselarij nog sporen - en wel meerdere - van het oude, vrije metselaars-gilde aan te wijzen; de schrijver bedoelt dan ook, blijkens

stSnmLT' t' f uF 90en Sp°ren Van het oorsPronkelijk doel ert der bestemming van het gilde restten.

^,fin,°(?k ~ we wejen reeds e«aer op de tegenstrijdigheid der inzichten I fren der ma?°nnieke historie - schrijvers, die met nadruk

asthouden aan hun opvatting, dat de moderne Vrijmetselarij, ze moge dan

eeuwS^h 9S hebben' in hoofdzaak uit niets anders dan de middeleeuwsche bouwgilden is ontstaan. Eigenaardig is, dat men deze opvattina

larf1! L T ^v^rs tegenkomt. Nu wordt de Duitsche Vrijmetse-

larij m het algemeen vaak door andere magonnieke groepen aangewreven

tï'drl1109"19 VCrt00nt OD? fich een min of meer Christelijke? stempel' op te drukken, en niet onmogelijk zou het zijn, dat het standpunt van zulke

vofXÏ™ Tnigermate i 'i verklaren ware door deze, misschien onbewuste s,eem ilTet be",^' c,MKlw*leafc« ^schouwing schijn, hun sy.

i4..er ..echtf.r °°9 een andere factor bij hun vooringenomenheid in 'lïT i f 9®nei9d zich te beroepen op Wyatt Papworth" onderstelling ), dat werkkrachten, die in de XVIde en XVIIde eeuw uit den

Hofland hebh nd k*Jamen' h"n 9ildeda9en en -gebruiken uit Duitschland en olland hebben ingevoerd, — ten betooge van den gilde-oorsprong der Orde van

d/TT ^ stelling past echter niet in het geheel der nuchtere historische daadzaken en is te verklaren door de zucht van Duitsche magonnieke Sers

nLrf « praCtljche \fwiiiin9 van hun cosmopolitisme, dat geen voorkeur voor bepaald-omgrensde streken dient te kennen) voor hWn vaderland eenig, zij 't ook zijde) Vgl. Geschiedenis der Vrijmetselarij, Findel, p. 79 en 80.