is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit geldboeten, gevangenisstraf of'ver- encouraient les punitions de la „trabanning uit het graafschap. hison inférieure," lesquelles consistaient

en amendes pécuaiaires, emprisonnement ou bannissement hors du comté. Hoe de tekst van een der oude eeden luidde, zie men in cit. no. 132. Alhoewel er enkele moderne schrijvers zijn, die de gilde-theorie stevig vast» houden, mag toch wel gezegd worden, dat over het algemeen tegenwoordig een minder vereenvoudigde zienswijs omtrent den oorsprong der Vrijmetselaarsorde gehuldigd wordt. Zoo leest men dan ook in 't

No. 14.

?£Fi9J£L®"LLETIN OF THE SUPREME COUNCIL OF CHARLESTON, 1884, p. 442 v.v.

TEXT:

Intelligent men would respect freemasonry more, if it would persuade its writers to indulge less in ridiculous inventions gravely published as „traditions ... and also if they will become ashamed of claiming as Freemasonic Associations the old working guilds of Stone-Masons... All o f these ptetences excite only the smiles of derision of scholars and antiquarians.

VERTALING:

Verstandige menschen zouden meer respect voor de Vrijmetselarij hebben, als •zij hare auteurs kon bewegen zich minder met dwaze verzinsels op te hou-' den, die ernstig worden uitgegeven voor „overleveringen"... en ook als ze zich ervoor gaan schamen, de oude werkgilden van bouwmetselaars voor te stellen als vrijmetselaars-genootschappen ... Al die beweringen ontlokken

aen geieeraen en oudheidkundigen slechts een spotlachje.

Geciteerd in Der giftige Kern", Gerber I, p. 99.

Openhartiger dan het vermaard orgaan der Noord-Amerikaansche Vrijmetselarij is een Hollandsche Br.*, in het

No. 15.

♦JAARBOEKJE VOOR NEDERLANDSCHE VRIJMETSELAREN, 5891, p. 105.

TEXT:

Vroeger nam men aan, dat onze hedendaagsche Vrmij.'. uit de Engelsche Bouwgilden zou ontstaan zijn; terwijl juist in het begin der 18de eeuw deze gilden een algemeen verval te gemoet gingen. Het is thans nagenoeg als zeker bewezen, dat een genootschap (z. Onzichtbaar Collegie) om ons nog onbe-

TRADUCTION:

Jadis, on supposa que notre F.-M.\ contemporaine provenait des guildes constructeurs anglais, quoique ces guildes, précisément au commencement du 18ième siècle, s'approchaient d'une décadence générale. Aujourd'hui, il est démontré comme a peu prés certain qu'une société (dite Collége Invisible)