is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de „Biographia Britannica" of in Wood's „Athenae Oxonienses" na te slaan, om te zien hoezeer die beide valsche wetenschappen er beoefend werden1)... Gelijk gezegd, wendde een deel der alchymisten' zich van dit gedoe af en vormde hier en daar afzonderlijke clubjes.

Er zijn niet veel gegevens uit dien tijd, maar Gould2) maakt gewag van alchymistische genootschappen, door Henry Cornelius Agrippa reeds vóór 1510 te Parijs en na dien te Londen gesticht.

De XVIIde eeuw deed hare intrede.

In het jaar 1614 verscheen te Kassei een boek, getiteld Fama Fraternitatis Rosae Crucis, oder Entdeckung der Bruderschaft des loblichen Ordens des Rosenkreutzes. Dit werk verhaalde, dat er een geheime broederschap, genaamd der Rozenkruisers, bestond, die hare mysteriën uit oude Egyptische overleveringen had, welke door de Tempeliers naar Europa waren overgebracht, en was geschreven als opwekking aan alle wijze lieden om, buiten het oog der wereld, daarin toe te treden.

Twee jaren later volgde een ander werk: de Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz.

Deze boeken waren klaarblijkelijk bestemd voor degenen, die men de hoogere klasse der alchymisten zou kunnen noemen. De aanduiding was voor dezen vrij duidelijk:

No. 23.

♦ACTA LATOMORUM, II. p. 254.

TEXT: VERTALING:

...Ia Fama fraternitatis.. et... la Noce ...De „Fama fraternitatis en... de

chimique... avertissent que la pierre „MystiekeBruiloft"...bereidendenlezer

philosophale n'est point le principal erop voor, dat het zoeken van den steen

objet des travaux du sage, mais seule- der wijzen niet het hoofddoel moet zijn

ment un accessoire. maar slechts een bijkomstig iets is.

Fima Fraternitatis en Chymische Hochzeit maakten zulk een opgang, dat het beoogde doel: het doen intreden van het bewuste element in eene — al of niet reeds in wording zijnde — vereeniging van dien aard, werd voorbijgestreefd. Jan en Alleman wilde zich in de broederschap doen opnemen. Dit was de bedoeling niet geweest van den schrijver (vermoedelijk ook van het eerste, zeker van het tweede werk), den Wurttemberger Johann Valentin Andreae, doctor in de Hervormde godgeleerdheid, die zich onder den pennenaam Christian Rosenkreutz verborg, en hij wendde al spoedig alle mogelijke moeite aan — o.a- door de bewering, dat hij slechts ironie tegen de alchymisten bedoeld had, en er metterdaad geeu genootschap der Rozenkruisers bestond — om den toeloop te stremmen.

') Acta Latomorum, II, Thory, p. 252.

») A ctmctse Histofy- of Freemasonry, p. 69.