is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(NO TE) Ce nom de Rose-croix est lui-même allégorique. La croix re-présente la sainteté de V union, et la rose est l' image de la discrétion. Ces deux mots > e'utiis stgnifient une sainte discrétion : la rose en fut toujours le symbok, ïémoin l'ancien proverbe subrosa; de la viennent les trois roses sur le tablier des FrancsMagons, et celles qu' ils se distribuent rnutu-

ellement.

(Noot) De naam Rozenkruis is zelf zinnebeeldig. Het kruis stelt voor de heiligheid van het verbond; de roos is het beeld der stilzwijge ndheid. De beide woorden samen beduiden een heilig stilzwijgen. De roos is daarvan altijd het symbool geweest; men denke slechts aan de oude uitdrukking „subrosa''. Vandaar ook de drie rozen op het schootsvel der Vrijmetselaars en de rozen, die zij elkander uitdeelen.

Intusschen, het feit staat vast: het genootschap der Rozenkruisers breidde zich uit of ontstond — dit is onzeker, — maar in ieder geval: het was er.

In de Nederlanden vond het al spoedig aanhang. Een der meest bekende alchymisten — hij heeft ook geschriften nagelaten — was zekere Isaac Hollandus.

No. 26.

255.

VERTALING:

In 1622 bestond er metterdaad in den. Haag een genootschap van zich noemende alchymisten,... en zij heetten zich

Rozenkruisers. Zij verzekerden

bijeenkomsten te houden te Amsterdam, Neurenberg, Hamburg, Danzig, Mantua, Venetië en Erfurt.

♦ACTA LATOMORUM, II, p.

TEXT:

...l'an 1622, il existait etfectivement a la Haye une société de soi disant Alchimistes; et... ils se faisaient appelier Rose-croix. Ils.... assuraient qu' ils tenaient leurs assembleés a Amsterdam, Nuremberg, Hambourg, . Dantzick, Mantoue, Venise et Erfurt.

Blijkbaar wierven zij hun aanhang onder de hoogste standen. Sommige schrijvers1) noemen prins Frederik Hendrik, graaf Jan van Nassau en ^ den geleerden Constantijn Huygens als leden van „Frederik's Vreedendal", zooals de Haagsche alchymisten- en filosofen-loge zou geheeten hebben.

Dat de bovenvermelde bewering der Haagsche Rozenkruisers omtrent de verre verbreidinq van het genootschap, waarvan zij deel uitmaakten geen grootspraak was, mag veilig worden aangenomen. Voor die verbreiding in verschillende landen zijn stavende getuigenissen genoeg voorhanden. Zoo schreef het

No. 27.

♦JAARBOEKJE VOOR NED. VRIJMETSELAREN, 5891, p.

(13.

TEXT:

Natuuronderzoekers. Dezen hadden reeds vroegtijdig geheime genootschappen om zich aan de bijgeloovige menigte (volk en priesters) te onttrekken, In

TRADUCTION:

Naturalistes. Ceux-ci avaient déja antérieurement des sociétés secrètes afin de se soustraire a la multitude superstitieuse (peuple et prêtres). En France

l) O.a. Maf.-. Scheurkalender 1898, blaadjes van 27 Dec. en 5 Mei verso.