is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 38.

*MANUAL DE LA MASONERIA, Cassard, p. 4—5.

TEXT. VERTALING:

Convendremos con aIgunos que, a Wij geven toe. dat met uitzondering

excepcion de la Masoneda azul, que van de Blauwe Vrijmetselarij, die de

comprende los tres primeros grados, drie laagste graden omvat, de andere

los que siguen son de invencion mo- van moderne invoering zijn, alhoewel

detna, aunque hacen referenda a zij op tamelijk verwijderde tijdstippen

tiempos algo distantes. Una gran parte duiden. Een groot deel ervan verwijst

de ellos corresponden al tiempo de naar den tijd der Tempeliers, een ander

los Templarios; ofra, parece anexo a deel schijnt verband te houden met

los filósofos herméticos, cuando estos de alchymistische wijsgeeren, tijdens

se ocupaban del descubrimiento de la dezen zich bezig hielden met het zoeken

niedra filosofal naar den steen der wl)zen• • •

Parece que se esta de acuerdo sobre Men schijnt het erover eens te zijn.

la opinion de que los misterios ... han dat de mysteriën ... door de Kruis-

sido traidosa Efuropapor los Cruzados... vaarders naar Europa zijn gebracht...

Wanneer men nog even de citaten 33. 34 en 38 herleest, ziet men. datdrte van de meest geziene maconnieke schrijvers: een Franschman, een Duitscher en een Spaansch-Amerikaan, zeker verband tusschen de aichymisten en de Tempeliers erkennen.

* *

*

Na de opheffing der Tempel-orde hadden zich oud-leden ervan in alle rich-

Da9^er Vvele Tempelridders naar Schotland de wijk genomen hebben, is licht te verklaren. Koning Robert Bruce leefde er in onmin met Enge and. en de versterking van zijn leger met gepantserde, in den wapenhandel geoefende ruiterij was hem hoogst welkom, zoodat hij wel met al te scherp naar het gehalte zijner hulptroepen zal hebben gekeken. Men was trouwens in dien tijd over het algemeen niet gewend, hooge eischen vanmoralileitaan soldateska — adellijk of niet-adellijh — te stellen. Aan den slag van Bannockburne, waarin Bruce het Engelsche leger versloeg (1314). namenvcle. deel» Schotsche, deels van het vasteland overgekomen Tempeliers deel.

zullen, gegeven de nauwe betrekkingen, die steeds tusschen Schotland e Frankrijk hebben bestaan, wel hoofdzakelijk Fransche Tempeliers geweest zijn. Volgens vele maconnieke schrijvers moeten eenigen hunner in Schotland overeenkomst zijn aangegaan, om de Orde in het geheim te doen voortduren, tot er gunstiger tijden voor zouden aanbreken. Het huwelijk werd, ter voor -

Maqonniek Weekblad\ dl. III, p, 207.