is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken in de wereldvrijmetselarij vrijwel gelijk nul is. Door de symbolieke (Blauwe) Vrijmetselarij wordt de Egyptische ritus wegens zijne veelheid van graden, hoogdravende titels, tallooze ordelinten en insigniën, als het toppunt van aanstellerij beschouwd, — eene opvatting, die het diepere wezen wel eenigszins voor den uiterlijken schijn miskent. Bidegain1) toch zeide nog in 1906, in zijn Masques et visages, p. 105, dat de Misraïmitische grootloge een tiental jaren geleden den herdruk van alchymistische werken ondernomen had.

De Chaïne d'Union van Februari 1885, blz. 82-83,2) ontleende aan Frank Leslie's Illustrated Newspaper de beschrijving van een maconnieke begrafenisplechtigheid te New-York. Deze herinnerde aan de mystieke plechtigheden van den Isis- en Osiris-dienst. De kostuums, naar antieke modellen ontworpen, vertoonden een zuiver hiëratisch karakter. „Men zou zich in tegenwoordigheid gewaand hebben van een dier stoeten, welke zich zwijgend naar de grafspelonken van het Nijldal begaven om er mysterievolle plechtigheden te verrichten. De uitvaart werd geleid door generaal Hobart Ward, in het plechtgewaad van Mozaïsch offerpriester... Toespraken, gebeden en liturgische zang, het geheele godsdienstig vertoon en alle gedoe waren gefatsoeneerd op het Joodsche en Egyptische ceremoniëel."

Zeker doet het bestaan van een Egyptischen ritus in de Vrijmetselarij allerminst afbreuk aan de gegrondheid der opmerking van een mac,-. auteur (1805);

No. 114.

ESSAIS HISTORIQUES ET CRITIQUES, I. L. Laurens, p. 197 v.v, TEXT: VERTALING:

La Franche-Magonnerie paratt donc De Vrijmetselarij schijnt dus een voletre une image parfait e de lassocia- maakt afbeeldsel te zijn van den bond tion des prêtres égyptiens perpétuée der Egyptische priesters, die tot ons jusqxïa nous par Vintermédiaire des is overgebracht door bemiddeling van Esséniens, des Thérapeutes et des de Esseners, de Therapeuten en de Ascètes juifs. Joodsche asceten.

Geciteerd in Der giftige Kern," Gerber, I, p. 110.

De Therapeuten waren eene afdeeling (vermoedelijk ziekenverplegers) der Esseners.

No. 115.

ESSAIS HIST ORIQUES ET CRITIQUES, I. L. Laurens, p. 197 v.v. TEXT: VERTALING :

Ces caracteres essentiels qui forment Deze wezenlijke kenmerken, die een une affinilé réelle entre les prétres werkelijke verwantschap tusschen de égyptiens et les Francs-MaQons . .. Egyptische priesters en de Vrijmetse-

') Vgl. De Vrijmetselarij voorheen en thans, Bolland, p. 153.

') Geciteerd in Le Juif dans la F.-M., de la Rive. p. 356—357.