is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treten und wird ihnen in den soge- zijn. In de zgn. Zusterloges wordt haar

nannten Schwesternlogen von Zeit zu van tijd tot tijd inlichting gegeven

Zeit Aufklarung llber das Wesen und omtrent wezen en doel der Vrijmet-

die Ziele der Freimaurerei gegeben. selarij.

Zie omtrent deze voorlichting van lagere graden de nos. 89, 91, 94 e. a.

Wat den oorsprong der Vrouwen-Vrijmetselarij aangaat, deze behoorde zeker niet tot de stichting van 1717. Ook niet tot den Schotschen ritus; Ramsay kwam zeer sterk tegen het denkbeeld der toelating van vrouwen op, en wel op grond dat in de Egyptische en andere mysteriën der Oudheid de toelating van vrouwen bij de nachtelijke feestmalen geleid heeft tot de bacchanaliën, welke die feesten zoo berucht hebben gemaakt.

Bolland ziet blijkbaar een andere reden voor de uitsluiting van de vrouw uit de oorspronkelijke Vrijmetselarij. „Zoo mogen," schrijft hij.l) „van buds ook in de Synagoge aan de godsdienstoefening geene vrouwen deelnemen." En Gould3) maakt de opmerking, dat ook de oude Mysteriën de vrouw uitsloten, Zoover behoeft men o. i. voor de verklaring van het fèit niet te gaan. De stichters der Vrijmetselarij zagen zeer goed in, dat hun werk er alle belang bij had om, de antieke filosofie hervattende, van de daaraan gegroeide ontaarding vrij te blijven.

Echter, de XVillde eeuw was een eeuw van losse zeden: het Fransche vplk is van nature zeer tot sexueele vrijheden geneigd. Men stoorde zich aan Londen noch aan Schotland:

No. 119.

HISTOIRE PITT. DE LA FR.-M.,

TEXT:

Vers 1730 fut instituée la FrancMagonnerie des femmes. On ignore quel en fut Vinventeur; mais elle fit sa première apparition en France et c'est bien évidemment un produit de Vesprit frangais;. .. elle ne fut reconnue et sanctionnée par le corps administratie de la Magonnerie, qu'en Vannée 1774.

Clavel, 1843, p. 111 en 118: VERTALING:

Omstreeks 1730 werd de vrouwenVrijmetselarij ingesteld. Wie de uitvinder ervan was, weet men niet, maar zij kwam voor 't eerst in Frankrijk voor, en 't is wel een echt product van Franschen volksaard;... erkend en bekrachtigd werd ze eerst door het administratief beheer der Vrijmetselarij In den jare 1774.

Geciteerd in la Franc-Mafonnerie démasqués, Sept. 1897, blz. 316.

') De Vrijmetselarij "voorheen en thans, p. 121-122.

*) A concise History, p. 9.