is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

femme a Vinftuence de nos pires ennemis, les hommes noirs, mats encore nous en ferons un agent convaincu, actif et dévoué de la propagande de nos idéés et que nous préparerons a la Mafonn. *. et a la France, une pépinière de bons et vrais Maqons. Les Ten.-. BI.-, et les fétes d'Adoption du protectorat sont donc d. tous égards un des plus puissants moyens de pro-

puyunue qui soit a notre disposition.

invloed onzer ergste vijanden, de zwartrokken, onttrekken, maar wij zullen er ook een overtuigd, werkzaam en ijverig propagandist van maken voor onze denkbeelden, en de Vrijmetselarij

cu ATanKnjK een Kweekschool van goede en ware Vrijmetselaars bezorgen. De Vrouwenloges en Adoptie-feesten van het protectoraat zijn dus onder alle opzichten een der krachtigste propaganda-middelen, die te onzer be-

r -I , r j- stniKKing staan.

Oeciteerd in La femme et F enfant dans la F. Af., De la Rive. p 530.

hïtSffd/hf A SChi,'Dt Küe te Zi'n 9evoerd- Een drietal jaren later kwam in hetzelfde blad o. a. een propagandistisch artikel voor. waarin gezegd werd!

No. 125.

CHAïNE D'UNION, février 1888, p. 69-70.

TEXT

VERTALING:

Xfijme.selari) heeft ééo

c'est pour eela gu'elle dit a la lemme 2, n loekomst voor te be-

mère de nos enfants: Venez d nou* 5 Daarom zegt zij tot de vrouw,

si vous ne voulez plus étre esclave " °nZ,er kind®ren: .-Kom tot

venez a nous si vous nmile* At 1 i nie 0er s'avin wilt zijn;

légale de Vhomme et si partaqeant '5°™tjtons'aIs9i{defleliikewi,tworden

ses joies comme ses peines ses droüs - ,ma"' al.s 9'J z'Jne vermaken

comme ses devoirs, vous voulez au'il ^ ^ 2I,n rech'en en P^hten

n'y ait plus de disMcÜon Zrl 7 u als verIan9t- d* er

Vhomme ei la femme et que le qenre Sl ** ,vrouw ,fleen ver'

humain marche groupé, saus distinc S meer gemaakt _ worde, en dat

'ion, sous le drapeau de la Vrnfprr.it ■ ? menschdom zonder onderscheid

et de VEgalité Universellèl" '' 'ezamen oprukke onder de banier der

untverseUeI Universeele „Gelijkheid en Broeder-

Geciteerd in La femme et Fenfant -dans la F.-/ltS 'la Rive, p. 573.

Mfe ffb ^ f ^ tri°mfant: "Voor °nze d«*"

teeken zult gij over^nnen "-) hulPtroePen geworven: de Vrouw. In dit

* *

♦ *

*

F. Af., p. 597"10"' marS 1889' P' 67: gec,t bii de De la R've, La femme et F enfant dans la