is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STREVEN DER VRIJMETSELARIJ

Het streven der Vrijmetselarij wordt door haarzelve beknoptelijk weergegeven als volgt:

No. 131.

♦WETBOEK VOOR VRIJMETSELAREN, in plano, compleet:

TEXT:

Aanbid den Opper-Bouwheer des Heelals.

Bemin uwen naaste.

Doe geen kwaad — doe goed.

Laat de menschen spreken.

De ware eeredienst van den OpperBouwheer des Heelals, bestaat in goede zeden.

Doe dus goed uit liefde voor het goede zelf.

Houd altijd uwe ziel zoo rein, dat gij op eene waardige wijze kunt verschijnen voor den Opper-Bouwheer des Heelals, die God is.

Bemin de goeden, beklaag de zwakken, vlied de boozen, maar haat niemand.

Spreek spaarzaam met de grooten, voorzichtig met uws gelijken, oprecht met uwe vrienden, liefderijk met de armen.

Vlei uwen broeder niet, dat is v'erraad; indien uw broeder u vleit, vrees voor misleiding.

Luister altijd naar de stem van uw geweten.

Wees de vader der armen; iedere zucht, welke uwe hardheid hun afperst, zal het getal verwenschingen vermeerderen, welke op uw hoofd zullen nederkomen.

Eerbiedig den vreemdeling, help hem; zijn persoon zij u heilig.

TRADUCTION:

Adore le Grand-Archltectedel'Univers.

Aime ton prochain.

Ne fais pas le mal — fais le bien.

Laisse bavarder les hommes.

Le vrai culte du Grand-Architecte de

1'Univers consiste dans les bonnes

njoeurs.

Fais donc le bien par amour du bien même.

Tiens ton ame toujours si pure que tu puisses paraïtre dignement devant le Grand-Architecte de 1'Univers, qui est Dieu-

Aime les bons, plains les faibles, fuis les méchants, mais ne haïs personne. Parle parcimonieusement avec les grands, prudemment avec tes semblables, sincèrement avec tes amis, affablement avec les pauvres-

Ne flattepas ton frère, c'est de la trahison; si ton frère te flatte, crains d'être sa victime.

Ecoute toujours la voix de ta conscience.

Sois le père des pauvres; tout soupir que ta dureté leur arrache, augmentera le nombre des malédictions qui viendront fondre sur ta tête.

Respecte 1'étranger, aide-le; personne te soit sacrée.

que

sa