is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iestat der König von Preuszen als Groszkommandeur des Ordens der Prinzen des Königlichen Geheimnisses von der ganzen Brüderschaft als Haupt der Erhabenen und Unaussprechlichen Graden der Maurerei überall in beiden Hemispharen anerkannt.

de koning van Pruisen, als grootcommandeur der „orde van de Prinsen van het Koninklijk Geheim." door de geheele broederschap overal erkend als hoofd der Verheven en Onuitsprekelijke Graden van de Vrijmetselarij in de beide halfronden der wereld.

Geciteerd in Deutsche und romanische Freimaurerei, Brauweiler, p. 39-40,

De woorden zijn ontleend uit eene circulaire van 4 Dec. 1802 van den „Ancient and Accepted.

Scottish Rite." •

De juistheid van het hier beweerde wordt echter door verschillende mac.'. schrijvers op goede gronden in twijfel getrokken.

Aangenomen nu al, dat het meerendeel van den Schotschen ritus onder een centraal gezag zou gebracht zijn, dan is deze toestand nog verre af van hetgeen men een volledige wereld-organisatie der Vrijmetselarij zou kunnen noemen: behalve de andere ritussen staat de geheele blauwe of Symbolieke Vrijmetselarij daarbuiten.

Er zijn dan ook pogingen aangewend om, van alle centraal of federatief eenheidsstreven afgezien, meer voeling tusschen de verschillende mac.'. onderdeelen tot stand te brengen langs den weg van het internationale secretariaat. In 1831, zoo deelt de Belgische Br \ Goffin mede, ) vestigden Br.". Lechler te Leipzig, in 1832 Br.*. Jonas te Berlijn een „Correspondentie-bureau" voor vrijmetselaarsloges en het duurde niet lang, of alle loges van Duitschland, Zwitserland en Amerika stonden met elkaar in betrekking door middel van deze beide kantoren.

Op den duur schijnen deze evenwel niet te zijn blijven bestaan. Een meer modern secretariaat werd den 1 Januari 1901 te Neuenburg opgericht door den Zwitserschen Br.*, Ed. Quartier la Tente, gewezen grootmeester van de Alpina. Het was in vollen arbeid, toen ook aan zijne werkzaamheid de Wereldoorlog in den zomer van 1914 een einde maakte.

Zooals de verhoudingen tusschen de meeste mac-'. grootmachten thans zijn, vallen ze het best te vergelijken met de vriendschappelijke betrekkingen tusschen onafhankelijke Staten. Vele hebben bij elkanders Groot-Oosten vertegenwoordigers, die echter niet, gelijk diplomaten, uit het land van afvaardiging worden afgezonden, maar ongeveer als de honoraire consuls, uit de onderhoorigen van het betrokken Gr.'. O.', zelf worden gekozen. Zoo zijn Nederlandsche BBr.'. vertegenwoordigers bij het Ned. Gr.'. O.', van maij.\ grootmachten in Engeland, Duitschland, Frankrijk enz. en genieten als zoodanig zekere onderscheiding. Niet alle mac.'. grootmachten hebben bij alle broeder-organisaties vertegenwoordigers.

i) Histoire populaire de la franc-Ma^nnnerie, Spa, 1863, p. 364.