is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dings eine Neuerung; aber diese Neu- 'tis zeker een nieuwigheid, maar een erung liegt vollstdndig im Zwecke die volkomen met het doel onzer stichunserer Stiftung und ist durchaus ting strookt en door-en-door humaan is. menschenfreundlich.

Geciteerd in der Freimaurcr-Orden, Eckert, p. 253.

Vooral na 1848, toen de volksvrijheden zich meer en meer in de verschillende Staatsregelingen inburgerden, nam het politiek©leven ook binnen de vest© der Vrijmetselarij geleidelijk uitbreiding.

Daar elk land zijne eigenaardige verhoudingen had en dus zijn eigen politieke eischen stelde, loopt, gelijk zooeven aangeduid, de werkwijs der Loges in de verschillende landen sterk uiteen, Op dit punt is het alzoo zaak niet te generaliseeren en de verschillende stroomingen zorgvuldig uiteen te houden. Het ligt niet in het bestek van dit werk, een volledig overzicht te geven van de politiek der Vrijmetselarij in de verschillende landen, Het volstaat, hier door het schetsen van het politiek gedoe in enkele ma^,'. verbanden aan te taonen, dat er in weerwil van meer dan één verbodsvoorschrift tot het voeren van politiek, feitelijk wel zeer stellig politiek gedreven werd.

In Nederland.

Tijdens het Grootmeesterschap der Oranje-vorsten: prins Frederik, broeder van Willem II, en prins Alexander, zoon van Willem III, heeft de Nederlandsche Vrijmetselarij inderdaad niet veel politiek kunnen drijven. De diepgaande invloed der prinselijke grootmeesters en vooral van hun machtigen, conservatieven aanhang, belette dit.

Joch ont9'ng de Nederlandsche Vrijmetselarij ook niet geheel aan den geest, die de algemeene Vrijmetselarij bezielt, gelijk uit het volgende blijkt. In 1884 vierde het Groot-Oosten van België de vestiging der broederschapsbanden met het Groot-Oosten van Nederland door een feest, gegeven den 24 Februari, en op die bijeenkomst voerde ook Br.*. Wiersma. tweede Groot-Opziener van het Ned. Gr. O.'., het woord. Wat hij tot de Belgische BBr.\ zeide, laten we hier in romeinletter volgen, omdat we het citaat niet met het oorspronkelijke hebben kunnen vergelijken, en onze oude aanteekening ervan de vermelding mist van de bron, waaraan het citaat ontleend is, zoodat we het buiten de nummerserie houden;

BULLETIN DU GRAND-ORIENT DE BELGIQUE, X-XI, p. 81-82.

TEXT: VERTALING:

Nous, fils de la Néerlande du Nord, Als zonen van Noord-Nederland brenportons hommage aux réformes que gen wij hulde aan de veranderingen,