is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zou voor onze roemruchte Orde met haar eervol verleden onmogelijk zijn haar bestaan nog lang te handhaven zonder een volledige onderwerping in alles aan het Opperhoofd der Broederschap. Als de medebestuurderen en vertegenwoordigers van dat Opperhoofd (die allen uit de ondergeschikten voortkomen) feilen begaan in het beheer der zaken of Inbreuk maken op iemands grondwettelijke rechten, dan kan het euvel gemakkelijk verholpen worden door degenen, die eraan onderworpen zijn, n.1. door het kiezen en afvaardigen van zoodanige, vertegenwoordigers naat gezegd lichaam, als bekend staan om hun juisten kijk op het onderhavig twistpunt. In geen geval zal iemand gerechtigd zijn tot het bedrijven van „daden van geweld en verzet," die erop berekend zijn de Magonnieke Instelling in opspraak te brengen, omdat de bestuursleden en leden der Grootloge wetten en regle¬

menten aannemen, die niet strooken met onze inzichten ter zake.

Woorden, overgenomen uit het Freemasons' Monthly Magazine.

Hier wordt alzoo onderwerping aan het inzicht en den wil der oversten geeischt, eene organisatie die een merkwaardige overeenkomst vertoont met het hiërarchiek-clericale stelsel der Katholieke Kerk.

Inmiddels acht men 't van mac-'- zijde noodig, tegenover verwijten dat de practijk der Loge niet in overeenstemming is met de in woorden gehuldigde vrijheid en democratie, nu en dan te betoogen, dat het systeem alleszins redelijk moet worden geacht:

No. 194.

♦ALLGEMEINES HANDBUCH DER FREIMAUREREI, Art. Gehorsam, p. 481, lo kol.:

be a matter of impossibility for our glorious and time-honoured Order to exist for any considerable length of time itiithout complete subordinütion in all things to the Supreme head of the Fraternity. If the officers and representatives of that Supreme head (who all go out from the subordinates) commit errors in the management of its affairs, or infringe upon the constitutional rights of any, the evil can easily be remedied by those who are subordinate to it, by electing and sending such representatives to said body, as are known to have correct views upon the question in dispute. It will not justify, by any means, any one in committing ,,violent and riotous acts", which are calculated to bring the Masonic Institution into disrepute, because the officers and members of Grand Lodge adopt laws and regulations which conflict with our views upon the subject.

TEXT:

Dieser Gehorsam ist daher fern von sklavischer Unterwürfigkeit und Willenlosigkeit; er beruht auf der Kennt-

VERTALING :

Deze gehoorzaamheid is alzoo verre van slaafsche onderwerping en willoosheid; ze berust op de kennis der wet-