is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geerén van Frankrijk* schrijver van de werken: de l'Esprit en de l'Homme, in 1715 te Parijs geboren. Tot zijn dood {1771] was hij lid der Loge les Neuf Soeurs in het O.', van Parijs."

Gelukkig hebben cynieke grondstellingen dis deze in den kring der Vrijmn.'. geen school kunnen maken. De natuurlijke rechtschapenheid weert het begrip, dat men gerust een knappe deugniet mag zijn, vanzelf af.

Ernstiger invloed heeft het voortdurend verkondigen van de leer van den ^natuurgodsdienst", de „natuurlijke moraal". Dit leidt bij velen tof de gevolgtrekking, dat alles, wat niet beslist tegen-natuurlijk is, daarom ook onder alle omstandigheden als geoorloofd mag beschouwd worden:

No. 222.

*MAgONNIEK WEEKBLAD, UITGAAF VOOR BROEDERS, 21 Maart 1853:

TEXT: TRADUCTION:

Het is dus de natuur, die, bij het ge- C'est donc la nature qui doit nous

bruik van onzen vrijen wil, ons leiden guider dans 1'usage de notre libre-

moet. — Zoo lang en zoo ver onze arbitre. — Tant que nos inclinaisons

neigingen met haar overeenstemmen sont d'accord avec elle et ne fran-

en zich binnen hare grenzen bewe- chissent pas ses frontières nous osons

gen, mogen wij dezelve volgen; wij les suivre. II faut cependant que nous

moeten echter alles verwerpen wat rejetions tout ce qui lui est contraire,

met haar in tegenspraak is, wat tegen tout ce qui se heurte contre ses lois,

hare wetten, voorschriften en grond- ses prescriptions et ses principes. —...

regelen indruischt. ■ ■... Ne voyons-nous pas, comme la nature

Zien wij niet, hoe de natuur zich het se venge le plus rigoureusement envets

strengst wreekt aan diegenen, die ceux qui contemptent sa sainte volonté,

haren heiligen wil verachten, en hoe et que les penchants et actions non-

onnatuurlijke neigingen en handelin- naturelles sont souvent suivis des con-

gen dikwijls de onaangenaamste en séquences les plus désagréables et les

treurigste gevolgen na zich slepen? plus tristes? Est-ce que cette vérité ne

Zien wij dit niet aan den tegennatuur- nous apparaït pas clairement auspec-

lijkcn wellusteling en brasser, wan- tacle que nous donne le débauché et

neer zijn lichaam, als eene geknakte viveur anti-naturel lorsque son corps

bloem, vergaat? Bewijst het ons niet périt comme une fleur brisée? Est-ce

de liefdelöoze, de menschenhater, qUe cela ne nous est pas prouvé par

wiens dagen eenzaam en vreugde- 1'homme sans amour, le misanthrope,

loos, kleur- en vormloos, als met loo- dont les jouirs s'écoulent dans la soli-

den wieken, voorbijgaan? tude et sans joie, sans couleur ni forme,

comme sur des ailes de plomb?

Uit een hoofdartikel getiteld „De natuur is het hoogste rigtsnoer tot veredeling van ons zelven," en onderteekend: PlautH. — Br.'. C. Schadlich.