is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zul™rbauenS°1ilLr?<ln Ungna.(je< s)ch de vorst moppert, bezorgt men zich

Seaeln lauft cnhniT ™ ^ "j f slechts ongenade, als men zich stich-

aünsLÏrinnuiïl Mundyoll ten wil. Daarentegen loopt alles voor

die unlnphmp r-? I' ^ogen den wind- zoodra er maar een mondje-

hohenZndlrh?lt VOnn h™hst^ vo1 gunstige hoflucht opsteekt. Mogen

mrrhir, h t f Gnaden im- de voorname gasten van allerhoogste,

™ ■ /6iT\ V°n-d6r P{Ücht' ho°9e en niet-hooge genade steeds

weisze des Angesichts zu bau~ bevrijd zijn van den plicht, in het zweet

TenZk sXLrZet ^ T ^^".febo^^ïS

aenwartV?J £ ü*™ £? zittenalsJan Klaasens, zoo is hun tegen-

S il vllht 68 bteschwJrllc,h woordigheid toch vruchtdragend voor

£ . rle°; he\n°ei\k val' ie,s"«-

;. J r. . verscnwinden, tigs te doen in het verboraene Waar

Zlkote ^kZJ" n'm Bi""-

zooals in een bijenkorf zonder koningin! Geciteerd in der Freimaurer-OrcLen, Eckert, p. 21-22.

Sn0?c°PreChte' hj misleidende- dat de tactiek der Vrijmij.% in ruime mate

Zl!A°y l"05-,^72'95' 166' 172) treedt hier weder op den ETSiJt Ve.rS jinSf d°et,2ich te herhaaldelijk voor, dan dat men f , !°"te<, ^dividueele afwijking van een schrijver kan denken. Er schijnt

. Cen ?yst?em te bestaan, dat ook onze Nederlandsche Vrijmetselarij niet ongerept heeft gelaten:

No. 239.

♦WEEKBLAD VOOR VRIJMETSELAARS, 17 Sept. 1882, blz. 316:

TEXT: TRADUCTION:

srfc sr MT.IT

macht „Leve de koning roepen. tête „Vive le roi."

De woorden zijn ontleend aan Heine.

Set iSK? van ,konin?en en prinsen aan den Loge-arbeid moet inderdaad

hlmn« naastbe<i|WOr^en T 'T Jerre9aande naïveteit der kroondragers en hunner naastbestaanden. Aan de hoven is men over het algemeen vrijwel op

de bedSnTw »staatsgevaarlijke" strevingen der hoogere loge-leiding, en

aanvaarden i w? VOrs*fhlke Perf,nen' die ee° grootmeesterschap in de Orde

de lddina °°, 9ewoo"üjk 9ee° andere dan zeiven zooveel mogelijk

doeS te kuLennH° PS in canden te krijgen en 2e aldus zooveel Ook dit weeen de Tï ^3:° Iid"tafr