is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<;onnerie a peuplé de Cobourg les trönes voor te zullen beloonen. Sedert dien de 1 Europe. heeft de Vrijmetselarij de tronen van

Europa met Coburgers bevolkt.

Léon Pagès, Valmy, p. 13, citeert hiervoor Deschamps, les Socutés secrètes, II, 112; wij hebben in het ons ter beschikking staande exemplaar deze passage evenwel niét t.a.p. gevonden.

EckertJ) verhaalt iets dergelijks. „Het huis Coburg", zegt hij, „was 't, dat den stichter van den bond der Illuminaten: Weishaupt, opnam en met eer overlaadde." Hij vindt het eigenaardig, dat in den loop van slechts weinige jaren drie leden uit het huis Saksen-Coburg op een troon geplaatst werden. Na Frankrijk wilde de Loge 't allereerst het naburige België beheerschen, dat in het nieuwe Frankrijk stut en steun zou vinden; de afscheuring gelukte, en de kroon werd toevertrouwd aan prins Leopold van Saksen-Coburg, die den 6 Augustus 1813 te Bern in de Loge Zut Hoffnung als vrijmetselaar was aangenomen.

Wat er van deze opvattingen juist is, valt moeilijk na te gaan. Onbetwistbaar kunnen de aangevoerde „argumenten" zeker niet genoemd worden. En met het in de citaten 250 en 251 aangevoerde kloppen ze slecht. Als vaststaand mag intusschen, na het hiervoren bijgebracht bewijsmateriaal, wel gelden, dat de Vrijmetselarij geene onvoorwaardelijke onderwerping propageert jegens de regeerende dynastie.

Dit wordt trouwens door liare eigen woordvoerders verre van ontkend. We lezen bv. in:

I

No. 243.

•WEEKBLAD VOOR VRIJMETSELAARS, 5 Nov. 1882, p. 371:

TEXT = TRAD VCTION:

„De Orde is getrouw aan Vaderland „L'Ordre est fidéle a la Patrie et au en Vorst . Dit is niet in alle gevallen Souverain." Cette vérité souffre des

waar, zq is geirouw aan naar aoel, exceptions: 1 ordre est fidéle

' - - 1 , * VLULW tol UUC1C O ÖVJ11

en dit kan met het begrip van Vader- but, et ce but peut être contraire a land en Vorst in s-trijd zijn. 1'idée de la Patrie et de la Souveraineté.

Deze woorden komen voor in eene recensie van den Tweeden Open Brief van Br.'. W. D. Brouwer, die daarin de tusschen aanhalingsteékens geplaatste verzekering had gebezigd. De recensent rekende deze tot de „kleine vlekjes," die Br. B.'s arbeid „ontsieren."

Gelijk men ziet, wordt hier een nieuw element in debat gebracht. Een mag,*, orgaan keert zich hier niet enkel meer tegen de dynastieke opvatting maai ook tegen het Vaderlandsbegrip.

Vrage: staat deze opvatting alleen, of vindt ze ook in uitgebreider mac.*. kring weerklank?

') Freimaurer- Orden, p. 175.

♦ * ♦